СТРАНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Образователни услуги

 • За завършено висше образование – в отдел “Учебен”
 • За придобита специалност – в отдел СДО

изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ

 Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища- чл.5, ал.1

Европейско дипломно приложение се издава от съответните факултети, Медицински колеж “Йорданка Филаретова” и филил на МУ- София във Враца

ЗВО- чл.7, ал.1

 

Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

ЗВО- чл.7, ал.1

 

Издаване на уверение на обучаващи се лица се извършва от съответните факултети, Медицински колеж “Йорданка Филаретова” и филил на МУ- София във Враца

ЗВО- чл.7, ал.1

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

ФИЛИАЛ “ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” – ВРАЦА

Издаване на диплома за удостоверяване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“

ЗРАСРБ- чл.14, ал. 1

В процес на обновяване

Лицата, желаещи признаване, подават лично или чрез упълномощено лице в ректората на Медицински университет – София, писмено заявление, към което представят преведени и легализирани, следните документи:

 1. За признаване на висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, за обучение за повишаване на квалификацията и докторантура:
 • оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
 • оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
 • оригинал и копие на академична справка с кредити и хорариум или друг аналогичен документ, издадена от образователна институция, ако притежават такъв;
 • документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин;
 • документ за платена такса за извършване на процедурата по признаване на висше образование.
 1. За признаване на образователаната и научна степен „доктор“, придобита в чуждестранни висши училища и научни организации:
 • оригинал и копие на дипломата за научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция;
 • дисертацията и автореферата (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива;
 • други документи, имащи отношение към признаването, ако притежават такива;
 • документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин;
 • документ за платена такса за извършване на процедурата по признаване на висше образование.
 1. За признаване на периоди на обучение:
 • оригинал и копие на академична справка за завършен период на обучение, издадена от образователна институция;
 • документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;

Документите по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и ”в”, т. 2, букви „а” и ”в”, издадени извън страните – членки на Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документите по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и ”в”, т. 2, букви „а” и ”в” с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните – членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по ал. 1, т. 1, буква „г” и т. 2, буква „г”, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

При лично подаване на заявлението по ал. 1, заявителят представя документ за самоличност за сверяване на данните. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.

Административни услуги на ректората, факултетите и поделенията към МУ-София