СТРАНИЦИ

График на КСК 2020/2021

  1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
  2. Лична карта
  3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!

  1. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
  2. Документи за записване по образец:

              – именници – 2 броя;

              – студентска книжка образец само за МУ-София;

              – лична карта

                        – уверения (ако са необходими на студента)

                        – снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

  1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.
  2. Документ за платена такса.
  3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват лично с посочените по-горе документи в съответния Деканат

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, 

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, 

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве – ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат 

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/ 9432 579 и 02/ 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. 

 Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, 

тел. 02/ 915 46 26.

Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет-София кандидат-студентски изпити за 2020 г., могат да заявят желанието си като подадат Заявление до Ректора на Медицински университет – София от 03 август 2020 г. до 07 август 2020 г. Заявленията ще се подават онлайн.

    Класиране: 10 август 2020 г.

КЛАСИРАНЕ:     22 ЮЛИ 2020 г.

Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания, обявени на страницата на университета: www.mu-sofia.bg и се явяват за записване в съответните факултети, Медицински колеж „Й. Филаретова“- София и Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“- Враца  в посочените срокове.

Кандидат-студенти, приети в съответните специалности, незаписали се в определените срокове, губят правото си на студенти и не участват в следващите класирания.

Класиране се извършва до попълване на всички места.

Прием на документи: от   08  ЮЛИ 2020 г. до   15   ЮЛИ 2020 г.     

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график : 16, 17, 18, 19 юли 2020 г.

Изпит по МОДЕЛИРАНЕ    20 юли 2020 г.

Идентификация                     21 юли 2020 г.