СТРАНИЦИ

Контролен съвет

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет /КС/ се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица. Те не могат да бъдат членове на АС.
КС има следните правомощия и задължения:
1. Проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на МУ-София и на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката
2. Изготвя становище по проекта за бюджет на МУ-София и по изпълнението му и го докладва пред АС и ОС на МУ-София
3. Участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение
4. Докладва за своята дейност пред ОС на МУ-София най-малко веднъж годишно

ДОКЛАДИ НА КОНРОЛЕН СЪВЕТ