СТРАНИЦИ

Академичен съвет

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

ФУНКЦИИ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 • Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение
 • Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета
 • Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.
 • Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.
 • Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти
 • Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София
 • Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност
 • Определя структурния състав на ОС на МУ-София
 • Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му
 •  Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори
 • Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации
 • Приема и контролира общия бюджет на МУ-София
 • Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена
 • Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на МУ-София
 • Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза”
 • Избира извънредни професори и извънредни доценти
 •  Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на МУ-София, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи
 •  Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на МУ-София, която включва и проучване на студентското мнение
 • Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав
 •  Взема решение за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО
 • Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.

ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ /МАНДАТ 2016- 2020 ГОДИНА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Виктор Златков, дм

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:

1. Акад.проф.д-р В. Митев
2. Чл.кор.проф.д-р И. Митов
3. Проф.д-р С. Хаджидекова
4. Проф.д-р Р. Гърчев
5. Проф.д-р Е. Воденичаров
6. Проф.д-р О. Георгиев
7. Проф.д-р Г. Начев
8. Проф.д-р Л. Стоянова-Митева
9. Проф.д-р А. Савов
10. Проф.д-р С. Захариева
11. Проф.д-р И. Петкова
12. Доц.д-р К. Ангелов
13. Проф. д-р В. Хаджидеков
14. Проф.д-р Д. Хинова- Палова
15. Гл.ас.д-р С. Календерова- Вълкова
16. В. Кирков – студент

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

1. Проф.д-р А. Филчев
2. Проф.д-р М. Пенева
3. Проф.д-р М. Рашкова
4. Проф. д-р Р. Угринов
5. Проф.д-р Х. Попова
6. Доц.д-р Ж. Павлова
7. Д-р С. Янчева

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

1. Проф.д-р Н. Данчев
2. Проф. Н. Ламбов
3. Проф. А. Златков
4. Проф. И. Дойчинова
5. Проф. И. Йонкова
6. Проф. В. Петкова-Димитрова
7. Проф. М. Димитров
8. М. Вълчева – Студент

ФОЗ:

1. Проф.д-р Ц. Воденичаров
2. Проф. М. Александрова
3. Проф.д-р К. Любомирова
4. Проф.д-р Т. Златанова, дм
5. Доц. д-р А. Янакиева
6. Ас.Т. Димитров
7. Р. Маркова – студент

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-СОФИЯ

1. Проф.д-р В. Петков