СТРАНИЦИ

Банкова сметка – Ректорат

Медицински университет-София

1431 София, бул. „Ив. Гешов” № 15

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

№ банковата сметка: BG43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева;

BNBGBGSF за валута

При преводи от чужбина

FINANCIAL IDENTIFICATION

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

BNB in TARGET2 is IBAN BG83BNBG9661 1100 0661 41

SWIFT code: BNBGBGSF