СТРАНИЦИ

Фармацевтичен факултет

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Обучението на студентите по фармация се организира в три етапа.

Първи етап цели да осигури фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. 

Във втори етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на фармацевтичната професия. 

Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки. 

Дипломирането на студентите по фармация става след успешно полагане на държавни изпити по следните учебни дисциплини: 

  • технология на лекарствените форми и биофармация; 
  • фармакогнозия, фармакология и токсикология; 
  • фармацевтична химия и фармацевтичен анализ; 
  • социална фармация и фармацевтично законодателство. 

Издържалите успешно Държавните изпити получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” и правоспособност „Магистър – фармацевт”.