СТРАНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Образователни услуги

ЗВО- чл.94

ДЕКЛАРАЦИЯ

В процес на обновяване

ЗВО- 42, ал.9,т.8

ЗАЯВЛЕНИЕ

В процес на обновяване

ЗВО- 42, ал.9,т.7

ЗАЯВЛЕНИЕ

В процес на обновяване

Издаване на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища- чл.5, ал.1

ЗАЯВЛЕНИЕ

В процес на обновяване

Издаване на европейско дипломно приложение

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

ЗВО- чл.7, ал.1

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

В процес на обновяване

Издаване на уверение на обучаващи се лица

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на диплома за удостоверяване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“

ЗРАСРБ- чл.14, ал. 1

В процес на обновяване

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища- чл.14, ал.3, чл.15

В процес на обновяване

Административни услуги на факултети и поделения към МУ-София