СТРАНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Образователни услуги

Прием в университета на студенти и докторанти

ЗВО- чл.68

В процес на обновяване

Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

ЗВО- чл.94

В процес на обновяване

Разрешение за преместване в друго висше училище

ЗВО- 42, ал.9,т.8

В процес на обновяване

Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висшето училище

ЗВО- 42, ал.9,т.7

В процес на обновяване

Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци- студенти специализанти и докторанти

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища- чл.5, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на европейско дипломно приложение

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на академична справка на обучаващи се лица

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на уверение на обучаващи се лица

ЗВО- чл.7, ал.1

В процес на обновяване

Издаване на диплома за удостоверяване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“

ЗРАСРБ- чл.14, ал. 1

В процес на обновяване

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища- чл.14, ал.3, чл.15

В процес на обновяване