СТРАНИЦИ

Проф. д-р Тихомира Златанова

Проф. д-р Тихомира Златанова, дм

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Трудов стаж
 • от 26.10.2016 г. Зам. Ректор по учебната дейност на Медицински Университет – София
 • 12.01.2015 г. – 25.10.2016 г. – Зам. Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София
 • от 31.12. 2012 – Ръководител на Катедрата по Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ – София
 • от 2014 г. – Професор в Катедрата по Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ – София
 • 2010 – 2014 г. – Доцент в Катедрата по Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ – София
 • 2005 – 2010 г. – Главен асистент в Катедрата по Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ – София
 • 12.03.2001г. – 03.01.2002г. – Лекар ординатор в ЦСМП гр. Перник
 • 19.10.2004г. – 16.09. 2005г. – Лекар в служба по трудова медицина, „ЗОФ Здраве“ АД
Образование и обучение
 • 01.06.2011г. – 04.12.2015г. – Специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“, ФОЗ, МУ – София
 • 2014 г. – Професор по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, ФОЗ, МУ – София
 • 21.12. 2012 г. – Магистър по „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, МУ –София
 • 02.02.2010г – 2015 г. –Доцент по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, ФОЗ, МУ – София
 • 2005 г. – Образователна и научна степен „ДОКТОР” по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, ФОЗ, МУ – София
 • 2002 – 2004г. – Специалност „Икономика на здравеопазването”, ФОЗ, МУ – София
 • от 13.11.2000г. – Магистър – Лекар, Медицински факултет, Медицински университет – София
Други административни и обществени позиции
 • Заместник – Председател на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт.
 • Член на редакционната колегия на списание „Здравна политика и мениджмънт“
 • Член на Български Лекарски Съюз.
 • Член на “Balkan Medical Union”
 • Член на на „Balkan Association of History and Philosophy of medicine”
 • Член на общото събрание на МУ- София,
 • Член на академичния съвет на МУ- София,
 • Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.
 • Съветник в комисията по здравеопазване на Столична община.
Научна дейност и научни трудове

Научен ръководител на: осем докторанта /4 от които успешно защитили/, 25 специализанти по специалността „Икономика на здравеопазването”, 49 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ – София и рецензент на над 70 дипломни работи в магистърски програми по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и “Управление на здравните грижи”.

Автор на над 130 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. 5 монографии в съавторство и над 30 участия в научни форуми.

Отличия
 • 2015 – почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София