СТРАНИЦИ

Проф. д-р Радомир Угринов, дмн

Проф. д-р Радомир Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО "СДО И УБК"

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

Завършил е Стоматологичен факултет-София през 1973 г. Работата му в Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при Стоматологичен факултет – София започва от 2.01.2.1974г. През 1989 г. е избран за доцент, а през 2004 г. – за професор.

Има признати три специалности: “Орална хирургия” (1979 г.) и “Лицево-челюстна хирургия” (1982 г.) и “Обща стоматология”.

През 1986 г. защитава дисертация на тема: “Одонтогенни възпалителни заболявания в детска възраст“, която покрива критериите за онс „доктор“ – /кмн по тогавашните изисквания на ВАК/.

Повече от четиредесет години работи предимно в областта на онкологията в лицево – челюстната и шийна области.

На тази тема е и защитената от него през 2002 г. дисертация за доктор на медицинските науки: “Хирургично лечение на злокачествените тумори на кожата на лицето“.

На същата тема е издадената от него монография – атлас „Тумори в лицево-челюстната и шийна области”.

 • Ръководител е катедрата по “Орална и лицево-челюстна хирургия” на ФДМ – МУ – София от 1999 г. Преизбран за пети мандат през 2011 г.;
 • Зам. декан по научната дейност на ФДМ – МУ – София от 2008 до септември 2010 г.;
 • Зам. ректор по международна интеграция и проектно финансиране на МУ – София от септември 2010 г. до април 2016 г.
 • През април 2016 г. е преизбран за член на АС на МУ – София и зам.ректор по СДО и УБК
 • Началник на клиника ”Лицево-челюстна хирургия и Ото-рино-ларингология” в Университетска многопрофилна болница за активно лечение ”Света Анна” – София, която той създава през 2005 г до 5.II.2016 г.
 • От 12.02.2016 г.е заедно с целия си екип от УМБАЛ „Св.Анна“ създават в УМБАЛ “Александровска“ клиника по лицево-челюстна хирургия,която той оглавява.
 • Главен редактор на списание “Съвременна стоматология”;
Научно-изследователска и учебна дейност:
 • Съавторство в написване на учебници и учебни помагала – 8;
 • Самостоятелно издание на учебник – 1;
 • Участие в написване на монографии –1 (преведена и издадена в чужбина);
 • Авторски монографии – 1;
 • Публикации в наши и чужди списания – над 100;
 • Изобретения – 2;
 • Рационализации – 1;
 • Участие в конгреси у нас и чужбина – 29;

Участието му в написването на учебни помагала и монографии в хронологичен ред е както следва:

 • 2005 г. – ”Клинична хирургия” (479 стр.), под редакцията на проф. Д. Дамянов, автор на раздела ”Хирургично лечение на заболяванията в лицево – челюстната област”;
 • 2006 г. – ”Лицево – челюстна и орална хирургия” (664 стр.), под редакцията и ръководството на проф. Р. Угринов;
 • 2007 г. – ”Хирургични болести” (736 стр.) – учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. Н. Яръмов, автор на раздела “Хирургично лечение на заболяванията в лицево – челюстната област“;
 • 2009 г. – “Тумори в лицево-челюстната и шийна области” (382 стр.), авторска монография- атлас;