СТРАНИЦИ

Актуално

На основание чл. 33 от Правилник за устройството и дейността на Докторантско училище при МУ – София (приет с Решение на АС, т. 54 от Протокол № 37 от 24.09.2019г.), във връзка с чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, Решение на АС по т. 22 от Протокол № 38 от 22.10.2019г. за утвърждаване на учебна програма в Докторантското училище, Решение на АС по т. 55 от Протокол № 37 от 24.09.2019г. за определяне на такси за участие в Докторантското училище, отдел „Наука и акредитация”

ОРГАНИЗИРА провеждането на лятна сесия на Докторантското училище на МУ – София

по учебна програма „Методология на научното изследване”

Обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София.

Тя ще се проведе в дистанционна форма на обучение в периода 01.06.2020–12.06.2020 г. на основание заповеди на Министъра на здравеопазването, свързани с пандемията от COVID 19, и заповеди на Ректора на МУ – София за удължаване срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда. След приключване на лятната сесия на Докторантското училище ще се проведе дистанционно изпит, като ще се определят две дати за участие в  изпита .

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т. 55 от Протокол № 37 от 24.09.2019 г., както следва:

  • редовни докторанти на МУ – София – 40 лв.,
  • задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 100 лв.
  • лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София – 100 лв.

Участие се заявява след попълване на формата за заявление от ТУК.

Моля при попълване на заявлението да посочите точен имейл за връзка с Вас.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок най-късно до 28 май 2020 г. задължително по банков път, като е необходимо да попълните следните данни:   ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

БАНКОВА СМЕТКА МУ-СОФИЯ

ВG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC код на БНБ BNBG BGSD

Посочва се причината за превод на сумата – Такса правоучастие за Докторантско училище 01 юни 2020 г. – 12 юни 2020 г.

Допълнителна информация може да получите от г-жа О. Велкова, инспектор:

  • тел. 02/9530651 или 02/9152 143
  • електронен адрес : ovelkova@mu-sofia.bg .

Да посещават и участват в дейността на Докторантското училище и да преминат обучението по утвърдена програма и учебен план. Участието на докторантите в Докторантското училище е задължително и се отразява в тяхното досие.

Лятната сесия ще се проведе в дистанционна форма на обучение в периода 01.06.2020 – 12.06.2020 г. на основание заповеди на Министъра на здравеопазването, свързани с пандемията от COVID 19, и заповеди на Ректора на МУ – София за удължаване срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда. .

След приключване на лятната сесия на Докторантското училище ще се проведе дистанционно изпит, като ще се определят две дати за участие в изпита, за които участниците ще бъдат уведомени на e-mail посочен от тях

В Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т. 55 от Протокол № 37 от 24.09.2019г., както следва:

  • редовни докторанти на МУ – София  –  40 лв.
  • задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 100 лв.
  • лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София  – 100 лв.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок най-късно до 28 май 2020 г. – задължително по банков път (приемно време за външни лица от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. всеки работен ден).