СТРАНИЦИ

Категория: Конкурси

Докторантски стипендии „Eugen Ionescu“ 2020-2021

Информираме Ви, че вече е обявена поканата за кандидатстване за докторантски и пост-докторантски стипендии „Eugen Ionescu“ 2020-2021. Тя е достъпна ТУК Краен срок за кандидатстване: 28 март 2021 г. Целева аудитория: френско-говорящи докторанти и преподаватели-изследователи от всички дисциплини в МУ-София, желаещи да стажуват 3 месеца в Румъния, в един от 28-те приемни академични центъра. Период […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“. Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие […]

Грант по програма Хоризонт на ЕИС за „Ранно предпазване от епидемии“

ИД Номер на поканата: H2020-Epidemics–EICPrize-2020 Отворен от: 26 април 2018 г. Краен срок: 16 февруари 2021 г. 17:00 ч. Брюкселско време Описание на темата : Конкретни предизвикателства: Предизвикателството е да се разработи мащабируем, надежден и рентабилен прототип на система за ранно прогнозиране и мониторинг на векторно преносими болести, с цел да се допринесе за предотвратяването […]

Мрежа за образование и изследвания в областта на мира и устойчивото развитие предлага отворени длъжности за преподавателска дейност с изследователска стипендия

МОИМУ осигурява многогодишно финансиране от 2020 г. до 2021 г. в подкрепа на научните изследвания и създаването на нови изследователски клъстери в университета в Хирошима за устойчивостта и мира в контекста на глобалните промени в околната среда, включително ерата след пандемията на COVID-19. Специфично условие е номинираният кандидат да прекара приблизително 2 месеца в МОИМУ […]

Правителството на Русия обявява конкурс за водещ учен

Самарски държавен медицински университет, Русия, отправя покана за участие в мегагрант, финансиран от правителството съвместно с Министерство на науката и образованието на Русия. Максималната сума на безвъзмездната финансова помощ: 90 милиона рубли. Период на изпълнение: 2021-2023 г. Цел на мегагранта: създаване на международна изследователска лаборатория в университетите, с участието на екип от 2-ма млади учени/кандидат-учени, 3-ма […]

ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” (ФНИ) публикува информация относно участие в конкурс по Национална научна програма “Петър Берон. Наука и иновации с Европа (Петър Берон и НИЕ)”

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Програмата стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. […]

СТИПЕНДИЯ НА КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Благодарение на добрите международни взаимоотношения и стабилно сътрудничество между Медицински Университет-София и Посланика на Китайската Народна Република в България, е представена възможност за изпълнение на специална магистърска програма за насърчаване на взаимното разбирателство и приятелство между Китай и България, чрез предоставяне на финансова подкрепа от Университета Цингхуа по програмата „Стипендии по схемата за младежки постижения […]

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2020-2021 година

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 година. Документите се подават на email int@mu-sofia.bg  до 27 март 2020 г. За контакти: тел. +359 2 9152138. Необходимите документи за кандидатстване са: Мотивационно писмо на английски език. Уверение, че са записани за съответната академична година. Академична справка с […]

Фестивал на студентите франкофони – 2020 г.

Отдел МИПФ на МУ-София информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира фестивал, който ще се проведе в гр. Сучава, Румъния, от 01 до 06 юни 2020 г. Програмата на събитието включва научни и културни дейности, конкурси и тематични и артистични вечери. На избраните участници ще бъдат поети разноските за транспорт, застраховка, настаняване и хранене. Кандидатите […]

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от […]