СТРАНИЦИ

Категория: Международнa дейност

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕСН БЪЛГАРИЯ: Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания

Проектът “Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания” цели да набележи конкретни проблеми, свързани със затруднението и пречките пред хората с увреждания да следват висше образование в България. Това начинание е от изключително значение, тъй като се свързва с дейностите, които ЕСН развива на международно ниво, които придават един по-включващ […]

Покана за участие в международно онлайн училище

Нашият партньор – Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов ни кани да участваме в международно онлайн училище – семинар за придобиване и задълбочаване на хирургическите умения на студенти по медицина на 19–23 октомври 2020 г. Международно онлайн училище – Сеченовски университет “Нова анатомична информация: задълбочаване на познанията при операции & хирургични умения на […]

Европейската комисия одобри промяна на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 5902 от 25 август 2020 г. версия 4.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР). Основната промяна е свързана с преразпределяне на средства от Приоритетни оси 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ и 4 „Техническа помощ“ на ОПНОИР към […]

Покана за участие в онлайн школа по професионална комуникация на английски език за студенти по медицина

Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, който е успешен партньор на Медицински унивеситет – София, ни кани да участваме в онлайн школата по професионална комуникация на английски език за студентите по медицина към Института по лингвистика и междукултурна комуникация на университета, която ще се проведе на 19–23 октомври 2020 г. Как правилно да […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“. Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие […]

Покана за участие в конференция на Държавния медицински университет в Самара- SIMS 2020

Държавният медицински университет в Самара, Русия организира Националната научна конференция на младите учени с международно участие: „Международна медицинска наука Самара 2020“ (SIMS 2020). Форумът ще се проведе на 14 октомври 2020 г. Краен срок за регистрация: 2 септември 2020 г. Регистрация за конференцията ТУК Каним следните участници на възраст под 35 години: ● Млади учени […]

Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени с водещи учени от […]

Покана за участие в „ Национална научна програма Петър Берон – Наука и иновации с Европа“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон – Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г. Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон, Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата. Обща цел на програмата  Общата цел […]

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите ще се проведат в периода 22-24 септември 2020 г. Поради извънредните обстоятелства, предизвикани от глобалната COVID-19 пандемия, събитието ще бъде организирано в напълно виртуален формат. Очакванията на организаторите са за над десет хиляди участници онлайн – представители на правителствата и институциите на ЕС, политици, изследователи, предприемачи и граждани. […]

Прессъобщение на комисар Мария Габриел

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта публикува прессъобщение. В него се засягат важни моменти и събития от изминалите няколко месеца като Програмата за европейски умения, участието й в консултации със заинтересовани страни относно визията и приоритетите на предстоящото съобщение за това как да изградим Европейското образователно пространство до 2025 г., […]