СТРАНИЦИ

Общо събрание

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ФУНКЦИИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание /ОС/ е висш орган на управление. ОС има 400 члена и включва представители на академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал.
ОС има следните правомощия:
1. Приема и изменя Правилника за устройството и дейността на МУ-София
2. Избира за срока на мандата си председател и зам. председател
3. Утвърждава политиката, основните насоки и приоритетите за развитие на университета, както и плановете за действие
4. Избира ректора на МУ-София
5. Определя структурния и числен състав на АС
6. Определя броя и членовете на Контролния съвет /КС/ и избира за срока на мандата председател, зам. председател и членове на КС
7. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на университета
8. Обсъжда и приема годишния доклад на КС
9. Променя и/или отменя решения на АС и ректора.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.25, ал. 5 и чл. 26, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София Ви информираме, че по искане на повече от 1/4 от 67 членния списъчен състав на

Прочетете повече »

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София, приет и утвърден от Академичния съвет на 26.05.2015г., и във връзка с постъпило писмо от г-н Видин Кирков – Председател на

Прочетете повече »