СТРАНИЦИ

Правилници на МУ

ПРАВИЛНИЦИ НА МУ-СОФИЯ

   Приложение 1. Научни специалности в МУ-София(отм. с Решение № 34.1 на АС от 23.04.2019 г.)

   Приложение 1а. Докторски програми в МУ–София по научни специалности

   Приложение 2. Изисквания към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”)

   Supplement 2. Requirements to the PhD thesis for earning the educational and scientific degree Doctor of Philosophy (PhD)”)

   Приложение 3. Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по научни области и/или професионални направления в МУ- София – 2018”)

   Приложение 3. Качествени критерии за развитие на академичния състав на МУ – София ”)

   Supplement 3. Quantitative criteria for the progress of the academic staff of the Sofia Medical University”)

   Приложение 4. БРОЙ ТОЧКИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ към минималните изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по научни области и/или професионални направления в МУ – София – 2018”)

   Приложение 4. Сравнителна таблица на количествените критерии по ЗРАС”)

   Приложение 5. Индивидуален учебен план за подготовката на докторантите – полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд – чл. 45, ал. 2”)

   Supplement 5. Individual Study Plan for Doctoral (PhD) Students – exams, teaching duties and defence of a PhD thesis – Art. 45 (2)”)

   Приложение 6. Отчет за хода на докторантурата и предложение за атестиране на докторанта и Атестационна карта на докторанта”)

   Supplement 6. Report for the elaboration of doctoral studies, attestation proposal of PhD student and Attestation PhD card”)

   Приложение 7. План-сметка за необходимите средства за научноизследователската дейност на докторанта за предстоящата академична учебна година – чл. 51, т. 6 ”)

   Supplement 7. Planned budget for the PhD student’s research work during the upcoming academic year – Art. 51, point 6 ”)

   Приложение 8. Изисквания за оформяне на автореферат към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – чл. 74 ”)

   Supplement 8. Requirements to the abstract of the PhD thesis for earning the educational and scientific degree “PhD” – Art. 47 ”)

   Приложение 9.Атестационна карта за преподавател