СТРАНИЦИ

Държавен изпит

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез упълномощено лице молба до Ректора на МУ-София.

За допускане до държавен изпит, специализантите подават молба, както следва:
– от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май
– от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември.

Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.

Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари – за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

1. молба по образец;
2. книжка за специализация;
3. документ, удостоверяващ професионален стаж. Препис извлечение от трудовата книжка с отразени дати и заемани длъжности. Специализантите, които са се обучавали на места срещу заплащане представят служебна бележка от лечебното заведение, в което е провеждано практическото обучение, че нямат финансови задължения;
4. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
5. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
6. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;

7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато обучението е провеждано на място срещу заплащане;
8. Нотариално заверено копие на дипломата за висше образование.
9. Нотариално заверено копие на диплома или свидетелство за придобита друга специалност (ако има такава);
10. Един брой снимка с размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността;
11. Два броя пощенски пликове с точен адрес за кореспонденция, включително и пощенски код;
12. Документ за платена такса за явяване на държавен изпит за специалност в размер на 150 лв.