СТРАНИЦИ

Прием на чужденци

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по имейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!

Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.

Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.

В Медицински университет-София (МУ-София) чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.

Подготвяне на документите:

Всички документи при представянето им в Медицински университет-София (МУ-София) трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

В случаите, когато преводът на български език се извършва на територията на Р България (след легализирането на съответния документ), преводът се извършва от оторизиран преводач, включен в списъка на Министерство на външните работи на Р България. След което преводът трябва да бъде нотариално удостоверен в Р България.

1. Регистрационен формуляр на английски и български език (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Легализирано копие от дипломата за средно образование със заверен превод на български език. Задължително условие е в дипломата за средно образование кандидатите да имат оценки по биология и химия в съответствие с Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.
ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕС и ЕИП ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШEНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЯТ И ИЗДАДЕНО от Регионално управление на образованието към МОН УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ОЦЕНКИ, ПРИРАВНЕНИ КЪМ ОЦЕНКИТЕ ПО чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
3. Документ издаден от компетентен орган (средното училище в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
4. Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване).
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването, преведено на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
6. Две (2) снимки паспортен формат, залепени на регистрационните формуляри.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент в МУ-София от друг Медицински ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ, както от страната, така и от чужбина, се приемат в срок до 20.08.2019 г.

В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

За подаване на документи – 70 лв., внася се в касата на Ректората.

Ръководство за самоподготовка по биология и химия на английски и български език – 30 лв., внася се в касата на Ректората.

Подготвителен курс от 40 учебни часа по биология и химия на английски език – 600 лв., заплаща се в касата на Ректората.

Такса за конкурсен изпит по български/английски език, биология и химия на български/английски език– 400 лв., заплаща се в Департамент по езиково обучение и спорт.

 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език – 3 700 евро.
 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на английски език – 4 800 евро.
 • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на български език – 7 000 евро на година, които се заплащат в съответния факултет. 
 • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на английски език – 8000 евро на година, които се заплащат в съответния факултет.
 • За обучение по „Фармация“ на български език – 5 000 евро на година, които се заплащат в Фармацевтичен факултет. 
 • За обучение по „Фармация“ на английски език – 6 000 евро на година, които се заплащат в Фармацевтичен факултет.

Прием на документите на граждани от трети страни (извън ЕС и ЕИП) – от 03.06.2019 г. до 30.09.2019 г. вкл.

Прием на документи на граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – от 15.07.2019 г. до 12.09.2019 г. вкл.

Първи подготвителен курс по биология и химия на английски език – от 19.08.2019 г. до 23.08.2019 г.

Първа дата за конкурсния изпит по български/английски език, биология и химия на български/английски език – 24.08.2019 г.

Втори подготвителен курс по биология и химия на английски език – от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.

Втора дата за конкурсен изпит по български/английски език, биология и химия на български/английски език – 14.09.2019 г.

Трета дата за конкурсен изпит по български/английски език, биология и химия на български/английски само за граждани от трети страни (извън ЕС и ЕИП) –04.10.2019 г.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ се приемат до 20.08.2019 г.

Обявяване на резултатите от първия изпит–27.08.2019 г.

Обявяване на резултатите от втория изпит–16.09.2019 г.

Обявяване на класирането за граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – 17.09.2019 г.

Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

Класирането на гражданите на ЕС и ЕИП се извършва на основание чл. 21, ал.2 от ЗВО на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети съобразно свободния капацитет на специалността.

Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

Кандидатите, които не са класирани могат да се запишат за изучване на подготвителен езиков и специализиран курс  на български или на английски език в ДЕОС. Същите подават заявление в Учебен отдел на МУ-София-Ректорат в срок до 31.10.2019г.

Записване по факултети за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – до 11.10.2019 г.

Начало на учебната година за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – 14.10.2019 г.

Приемът на документи на чужди граждани от трети страни се извършва от 03.06.2019 г. до 30.09.2019 г. от служителите на Отдел „Учебен“ при Ректората на МУ-София.

 1. Документите на гражданите от трети страни се приемат от отдел „Учебен“, обработват се, изпращат се в МОН и след получаване на Удостоверение за издаване на Виза тип D, кандидатът се уведомява от отдел „Учебен“, че е одобрен от МОН, след което започва процедурата по издаване на Визата.
 2. Кандидатите подали документи след 02.09.2019 г., след получено Удостоверение от МОН и издадена Виза D, се записват за подготвителна учебна година в ДЕОС за обучение на английскиски или български език в зависимост от желанието им.
 3. Кандидатите, които желаят да започнат обучението си от 1-ви курс и са получили Виза D до 05.09.2019 г. вкл. могат да се включат в подготвителните курсове по биология и химия на английски език, организирани за граждани от държави-членки на ЕС и ЕИП и да положат съответния конкурсен изпит на определените дати.
 4. Допълнителен конкурсен изпит по биология и химия на английски език и по английски език, ще се проведе на 04.10.2019 г.

Забележка: Организира се само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до 30.09.2019 г. Пристигналите след тази дата се записват за подготвителна учебна година в ДЕОС за обучение на английскиски или български език в зависимост от желанието им.

 1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).
 2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност.Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
 3.  Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
 4. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата определена за чужди граждани.

Медицински университет-София

1431 София, бул. „Ив. Гешов” № 15

БУЛСТАТ: 831385737

ИН: BG831385737

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева;

BNBGBGSF за валута

При преводи от чужбина

FINANCIAL IDENTIFICATION

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

BNB in TARGET2 is IBAN BG83BNBG9661 1100 0661 41

SWIFT code: BNBGBGSF