СТРАНИЦИ

Факултет по обществено здраве

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Декан

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

Зам.-декан по учебната дейност
проф. Магдалена Александрова, дм

Зам.- декан по научната дейност и Ръководител на катедра „Трудова медицина“
проф. д-р Невена Цачева – Христова, дм

Зам.- декан по СДО
проф. д-р Красимир Визев, дм

Зам.- декан по международна дейност и проекти
Проф. Д-р Каролина Любомирова

КАТЕДРИ

Катедра по Здравна политика и мениджмънт

Катедра Икономика на здравеопазването

Катедра Медицинска етика и право

Катедра по Социална медицина

Катедра Медицинска педагогика

Катедра Превантивна медицина

Катедра Трудова медицина

Катедра Здравни грижи

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

За всички 22 специалности, може да ги намериш на страницата на факултета – http://foz.mu-sofia.bg/node/592

УЧЕБНИ ОБМЕНИ

По линия на Обменните програми на ERASMUS + Факултетът има сключен договор с университета в Babes-Bolyai в Cluj-Napoca, Румъния за обмен на студенти от специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Факултет по обществено здраве, МУ – София
Ул. „Бяло море” № 8, ет. 4, 1527 София
тел. : (+359) 02 / 9432 – 304