СТРАНИЦИ

НОВИНИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ 25.06.2019

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, Днес 28.05.2019 г.,

Общо събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г. от 13.30 часа, в зала 3 на Националния дворец на културата при следния дневен ред: