Конкурс за зачисляване на специализация за 2014 год.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ-София

обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вестник „Новинар”  бр.12/15.01.2014 год.

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ кликнете тук.

Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ - София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, стая № 7 в едномесечен срок от 15.01.2014 г. до 14.02.2014 г. включително всеки работен ден от 13:00часа до 16:00часа.

Места за специализация обявени от МУ-София. За да видите кликнете тук.

Образец на молбата  за кандидатстване за местата по чл. 20ал. 1, т.1 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г.  За да видите кликнете тук 

Образец на молбата  за кандидатстване за местата по чл. 20ал. 1, т.2 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г.  За да видите кликнете тук 

Образец на молба за кандидатстване за местата по чл. 20 ал.1т.т.,3,4 и 5 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. За да видите кликнете тук 

Образец на молба за кандидатстване за местата по чл. 20б от Наредба №34 от 29.12.2006г. За да видите кликнете тук 

Образец на молба за кандидатстване за места финансирани от държавата, места срещу заплащане и места финансирани от друг източник. За да видите кликнете тук 

Образец на молба за кандидатстване за зачисляване на чужди граждани.За да видите кликнете тук.

Цени за участие в конкурса за зачисляване на специализация, съгласно заповед № РК-36-47/15.01.2014 год.  на Ректора на МУ-София както следва:

►Цена за участие в конкурс за една специалност с писмен изпит – 150 лв.

►Цена за участие в конкурсен изпит за зачисляване на специализация по документи – 60 лв.

Получаването на конспектите за писмен изпит става в момента на подаване на молбата с приложените документи.

Разяснения

1.  Писменият изпит е с продължителност четири часа от обявяване на въпросите.

2.  След обявяване на въпросите в залата не се допускат закъснели кандидати.

3.  За писмения изпит кандидатите са длъжни:

- Да носят лична карта и уведомително писмо;

- Да ползват само син химикал;

- Преди обявяване на въпросите

- Да попълнят индивидуален фиш с трите имена, специалността и подпис

- Да номерират всяка страница с арабски цифри от двете страни от получените комплекти хартия

След обявяването на въпросите кандидатите:

- преписват дословно въпросите без съкращения върху титулната страница

- при грешка, грешните думи или текстове се поставят в средни скоби, а не се задраскват

След приключване на работата кандидатите са длъжни:

- лично да предадат писмената си работа

- да се подпишат на съответното място в списъка

4.  Писмените работи са анонимни. 

5.  При доказано подсказване, преписване, както и нарушаване на анонимността, писмената работа се анулира.

6.  Квесторът на залата предоставя на участниците в конкурса комплект материали за писмения изпит. Същият приема писмените работи срещу подпис от кандидата. Квесторът предава писмените работи на техническата комисия по специалности и брой срещу личен подпис.

7.  Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките. Съгласно чл. 23 ал. 5 от Наредба № 34 не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.

8.  Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките. 

9.  Практическото обучение за придобиване на специалност се провежда с пълна ежедневна продължителност от 8 часа с изключение на специалностите, при които се извършват дейности, за които е определено намалено работно време.

10.  Съгласно нормата от разпоредбата на чл.180, ал.4 от Закона за здравето, която е в сила от 31.07.2010г., времето през което специализантите се обучават за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение, получават възнаграждение и се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.9 от Кодекса за социалното осигуряване, се зачита за трудов стаж. Специализантите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

11.  Специализантите имат право да ползват платен годишен отпуск в размер не по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни дни, отпуск при временна неработоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст при спазване на изискванията на глава осма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното във вътрешните правила за ползване на отпуските в съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция.

12.  Класирането на асистентите, заели мястото чрез конкурсен изпит, главни асистенти, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен „доктор” по специалността съгласно номенклатурата по чл.1, ал.1 по която са асистенти, главни асистенти, докторанти или „доктори”, чл.20, ал.1, т.1 ще се извършва по следния ред и условия:

- За асистентите и главните асистенти въз основа на оценката от конкурса за заеманата длъжност, а докторантите въз основа на оценката от проведения конкурс за докторантурата.

- Кандидатите, които участват в конкурса като лица с придобита образователна и научна степен „доктор” въз основа на оценката от положените изпити по индивидуалния план по специалността и допълнителни изпити предвидени в чл.45, ал.3, т.2, предложение второ във връзка с чл.68, ал.1, т.3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София.

- В случай, че има кандидати с еднаква оценка класирането се извършва въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и оценката от средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

13.  Класирането на кандидатите по документи за специалностите посочени в чл. 20, ал. 1 т.т. 2, 3,4 и 5 и чл.20б.от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се извършва въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и оценката от средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

14.  За места финансирани от друг източник, финансирането може да бъде от:

физическо или юридическо лице въз основа на сключен договор със специализанта;

европейски проекти и програми, за които редът и условията за предоставянето на средствата се определя от МЗ.

15.  В конкурса за специализация ще се допускат кандидати желаещи да кандидатстват за повече от една специалност с писмен изпит, с отделна молба и такса за всяка специалност. Техническата комисия не поема ангажимент за съобразяване на изпитните дати. След обявяване на класирането в тридневен срок кандидатите заявяват писмено по коя специалност желаят да сключат договор.

16.  Чужди граждани от държави, които не са членки на Европейския съюз кандидатстват за специализация на места утвърдени със Заповед № РД-21-6/ 17.12.2013 г. по ред и условия посочени в от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Класирането се извършва по критерии утвърдени от Ректора на МУ-София.

17.  Съгласно писмо № 21-00-177/ 02.08.2011г. на Министерство на здравеопазването лица с двойно гражданство, едно от които е българско не могат да бъдат приемани на места за чужденци. Те кандидатстват по реда и условията на българските граждани.

18.  Висши медицински и немедицински специалисти зачислени и провели специализация по съответната учебна програма могат да участват в конкурса за зачисляване за специализация по реда на Наредба № 34/29.12.2006 г.

19.  Немедицински специалисти с висше образование могат да специализират по реда на Наредба №34/29.12.2006г., ако има определена специалност за тях в номенклатурата по чл. 1 от Наредба №34/29.12.2006г. и работят по тази специалност в системата на здравеопазването.