Правилник за кандидатстване

за прием на студенти в Медицински университет-София за учебната 2014/2015 година

Чл.1 Приемането на студенти в Медицински университет - София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.
Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.
Чл.2 Обучението за всички специалности в Медицински университет – София  е в редовна форма, а за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Управление на здравните грижи” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ във Факултет по обществено здраве и в задочна форма.
Чл.3 Броят на местата за прием на студенти и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет.
Чл.4 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „магистър” по  специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” се извършва чрез писмени конкурсни изпити  по биология и химия, а за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” с  писмен изпит по биология.
Чл.5 Факултетът по обществено здраве провежда  обучение на образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалности както следва:
„Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи” , редовно и задочно обучение.
„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Трудова медицина и работоспособност” само в редовна форма на обучение.
 За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се провежда  задочно обучение в магистърски програми по: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”,   „Управление на здравните грижи” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“.
/ За справки - Справочник на Факултет по обществено здраве /.
 Чл.6 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра” и “Акушерка” във Факултет  по Обществено здраве се извършва чрез устен изпит с писмена част  по Етика и право,  за „Медицинска сестра”, “Акушерка” и „Трудотерапия“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца чрез събеседване с писмено решаване на етична задача.
     / За справки Справочник на Факултет по Обществено здраве  и Справочник на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца /.
Чл.7     Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” в Медицински колеж „Й.Филаретова” по специалностите : „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Помощник фармацевт”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”, „Медико – социални грижи” и „Медицинска козметика” се извършва чрез устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи за нуждаещите се”.
    За специалността „Масажист” ( за лица с увредено зрение) – с устно  събеседване по същата тема.
    За специалността „Зъботехника” се провежда и изпит по моделиране.
Чл.8. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

ІI.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Чл.9
За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:
9.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения и имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);
    9.2. С оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование – за специалност „Рехабилитатор”;
    9.3. С увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност 70% и над 70 % – за специалност „Масажист”;
   9.4. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
   9.5. С двойно гражданство, едното от които е българско;
   9.6. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство -по реда и при условията за прием на българските граждани;
   9.7. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
   9.8. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл. 28 от този Правилник и Приложение № 1;
  9.9. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им. 
  9.10. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6.00 ).
 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл. 10. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:
1.Заявление по образец  / Приложение № 5/, състезателен картон както следва: за специалностите „медицина”, „дентална медицина”  и „фармация” /Приложение № 6/, за специалност „медицински рехабилитатор, ерготерапевт  /Приложение № 7/, както и за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова- София /Приложение № 8/  (средните  листа на този справочник);
2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите ) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана в Министерство на образованието и науката /МОН / по съответния ред.
3. Документ от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия.
4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:
4.1 Смъртен акт и удостоверение за наследници /оригинали / и незаверени фотокопия от тях за кръгъл сирак или полусирак ( до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването).
4.2 Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал ( което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите ) и незаверено фотокопие от експертното решение.
4.3 Актове за раждане на децата и незаверени фотокопия от тях - за многодетните майки.
5. Уверение от съответния Деканат за желаещите да възстановят студентските си права ( в същия ВУЗ и същата специалност).
6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.
Таксата се  заплаща при подаване на документите!
7. Внесени такси за кандидат-студентски изпит не се връщат!
От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци и инвалиди, както и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците плащат 50 %  от таксата.
Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” подават документи в Центъра по общественото здраве и анализи, бул.”Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3 с Работно време – всеки ден- от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!
Кандидатстващите за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Кинезитерапия”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“във Факултет по Обществено здраве подават документи на адрес: ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.
Телефони за справки: 02 9432 304, 02 9432 292
Кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра”,   „Акушерка” и „Трудотерапия“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца подават документи на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2, тел. 092/ 64 51 76.
    Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София подават документи на адрес: ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02 91546 26 и 02 91546 27  от 9.00 до 16.00 часа, включително  в събота.
В неделя комисията по прием на документи не работи!
Чл. 11. Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6,7 или 8.
Внимание: След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях.

ІV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.12.Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия.
    12.1.Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” в Медицински факултет  полагат писмен изпит по биология.
    12.2. Кандидат-студентите от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”  за придобиване на образователно- квалификационна степен „бакалавър” полагат състезателни изпити по Етика и право - писмен и устен.
    12.3. Кандидат-студентите от специалности „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър”  полагат устен изпит-събеседване на тема „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа”.
    12.4.Кандидат-студентите от специалност „Управление на здравните грижи” за придобиване на образователно-квалификационна  степен „бакалавър” полагат състезателни изпити – писмен  и устен по социална медицина и здравен мениджмънт.
    12.5.Кандидат-студентите от специалност „Управление на здравните грижи” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” полагат устен изпит-събеседване на тема „Актуални проблеми на реформата в българското здравеопазване”.
12.6.Кандидат-студентите от специалност „Трудова медицина и работоспособност” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” полагат писмен изпит-тест по психология и логика.
    12.7.Кандидат-студентите от специалност „Трудова медицина и работоспособност” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” полагат устен изпит – събеседване на тема: „Проблеми и приоритети за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
    12.8.Кандидат-студентите от специалност „Кинезитерапия” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” във Факултета по обществено здраве полагат писмен изпит-тест по психология и логика и изпит по обща физическа подготовка.
    12.9.Кандидат-студентите от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за придобиване на образователно- квалификационна степен  „бакалавър”  във Факултет по обществено здраве полагат устен изпит с писмена част по Етика и право.
    12.10.Кандидатстването за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“  -Враца за придобиване на образователно- квалификационна степен  „бакалавър”  се осъществява чрез събеседване и писмено решаване на етична задача.
    12.11.Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите в Медицински колеж Й.Филаретова”-София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състояща се от два компонента ( елемента):
    - обща култура за системата на здравеопазване;
    - желание и умение за работа с хора.   
    12.12. За специалността „Масажист” ( лица с увредено зрение ) устен изпит-събеседване на същата тема.
    12.13. За специалност „Зъботехника” полагат и  изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в Медицински колеж-София. По време на изпита по моделиране  не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

VІ.ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ


Чл.21. Балът за класиране в специалностите медицина, дентална медицина и фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:

- биология и химия от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование/;
- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24.
Чл.22. Балът за класиране за специалност „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” в Медицински факултет-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се образува от сбора на оценките по:
    - биология и химия  от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;
    - удвоената оценка от състезателния изпит по биология.
Максималният бал е 24, а минималният за участие в класирането е 12.
Чл.23.1 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър”се образува от  сбора на оценките:
    -   оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата /.
    -   оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата /.
    - оценката от устния изпит с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.
Максимален бал за участие в класирането – 18.
Чл.23.2 За специалността “Зъботехника” от сбора на оценките от:
оценката от зрелостния изпит по български език;
оценката от зрелостния изпит по биология / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование /;
оценката от устния изпит с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;
удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.
Максимален бал 30.
Чл. 27. Класиране в Медицински университет-София:
27.1. Класирането за специалностите “медицина”, дентална медицина”, “фармация” и „медицински рехабилитатор, ерготерапевт”  се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон (Приложение № 6 и Приложение № 7) и по низходящ бал. За дадена специалност се класират първоначално по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.При недостиг на кандидат-студенти с бал над 24.00 за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на бала.
27.2. Съотношението между категория “жени” и категория “мъже” е 1:1 за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт.
Забележка: Съгласно решение на Академичния съвет от 12.02.2008 г. за специалност „Фармация” –свободните места от категория „мъже” след попълнените по първо желание, се заемат от категория „жени”, посочили като  първо желание специалност „Фармация” по реда на бала.
27.3. Класирането за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон. (Приложение № 8) и по низходящ бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната специалност, класирането се извършва по втората, респ. трета и т.н. желана специалност по реда на бала.
При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
Чл.28. В съответствие с чл.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицински университет – София се приемат кандидат-студенти от следните групи:
28.1. Инвалиди (със 70% и над 70 % ) и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1; кръгли сираци до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца.
28.2. Близнаци, когато са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал.
28.3. Квотата за прием  на кандидат-студенти по чл.27 се определя с Постановление на МС, публикувано в Държавен вестник.
28.4. Кандидатите по чл.28.1 и чл.28.2 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация участват в класирането само ако имат минимален бал 24.00.
За всички останали специалности кандидатите трябва да имат успешно положени изпити.
Чл.29.Кандидат-студентите, участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка, ако положат успешно конкурсните изпити.
Чл.30. Приемат се всички кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност!
Чл.31. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт се излагат на  сградата на Националния Центъра по обществено здраве и анализи, бул.“Акад. Ив.Гешов” № 15, І ет.  и на  електронен адрес: www.mu-sofia.bg
ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания, обявени на електронен адрес:
www.mu-sofia.bg и се явяват за записване в съответните факултети, Медицински колеж „Й. Филаретова“- София и Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца  в посочените срокове.
Чл.35.Кандидат-студенти, приети в съответните специалности, незаписали се в определените срокове, губят правото си на студенти и не участват в последващи класирания.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт :
от  18 ЮНИ  до  30 ЮНИ 2014 г.

Документите се подават в „ Национален център по опазване на общественото здраве и анализи”, бул.”Акад. Иван Гешов”
№ 15, ет.1, стаи № 2 и № 3 с Работно време – всеки ден - от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!
   
За специалностите на Медицински Колеж „Й.Филаретова”-София:
        от 17 ЮЛИ  до  24 ЮЛИ 2014 г.   

    Документи се подават  в сградата на Медицински колеж-
ул. „Йорданка Филаретова” № 3- всеки ден от 9.00 до 16.00 часа.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

    За специалностите във Факултет по обществено здраве:
от 23 ЮНИ до 29 ЮНИ 2014 г.

Документи се подават всеки ден  от 9,00 до 16,00 ч. 
от понеделник до неделя включително
 във Факултет по обществено здраве, ул. „Бяло море“№ 8, ет. 5;
Тел. 02/9432 292 и 02/9432 304

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Трудотерапия“   във Филиал  „Проф.д-р Ив. Митев“– Враца:
            От 02.06.2014 г. до 25.07.2014 г.

    В сградата на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, Учебен отдел, ст. 203,
Тел: 092/6451 76
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ:
    БИОЛОГИЯ    03  ЮЛИ  2014 г.
    ХИМИЯ        10  ЮЛИ  2014 г.

За специалност „МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР, ЕРГОТЕРАПЕВТ”,    БИОЛОГИЯ    05  ЮЛИ  2014 г.

За специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София:
    Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:
    По график :         25, 26, 27 и  28 юли 2014 г.
    МОДЕЛИРАНЕ         29 юли 2014 г.
    Идентификация         30 юли 2014 г.