Правилник за кандидатстване

за прием на студенти в Медицински университет-София за учебната 2015/2016 година

Чл.1 Приемът на студенти в Медицински университет - София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.2 Обучението за всички специалности в Медицински университет – София  е в редовна форма, а за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Управление на здравните грижи” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ във Факултет по обществено здраве и в задочна форма.
Чл.3 Броят на местата за прием на студенти и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет.
Чл.4 В Медицински факултет  при Медицински университет - София се обучават студенти по специалностите:
Чл.4.1. „Медицина” – за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
Чл.4.2. „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” - за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“.
Чл.5. Във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.
Чл.6. Във Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Фармация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.
Чл.7 Във Факултет по обществено здраве при Медицински университет - София се обучават студенти както следва:
Чл.7.1 За придобиване на  образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалностите:
„Обществено здраве и здравен мениджмънт” – редовна и задочна форма на обучение;
„Управление на здравните грижи” – редовна и задочна форма на обучение;
„Трудова медицина и работоспособност” – редовна форма на обучение;
„Кинезитерапия” – редовна форма на обучение;
„Лекарски асистент” – редовна форма на обучение;
„Акушерка” – редовна форма на обучение;
„Медицинска сестра” – редовна форма на обучение.
Чл.7.2 За придобиване на  образователно – квалификационна степен „магистър” по специалностите:
„Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочна форма на обучение;
„Трудова медицина и работоспособност” – задочна форма на обучение;
„Стратегически мениджмънт на  фармацевтичната дейност” – задочна форма на обучение;
„Управление на здравните грижи” – задочна форма на обучение;
Чл.7.3 За придобиване на  образователно – квалификационна степен „Магистър” по чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т. 2 (б) и ал. 6 от ЗВО - редовна форма на обучение по специалностите:
„Клинични здравни грижи” ;
„Медицинска рехабилитация, кинезитерапия и балнеология”.
/ За справки - Справочник на Факултет по обществено здраве /.
Чл.8 Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет- София се обучават студенти за придобиване на образователно – квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности:
„Акушерка”;
„Медицинска сестра”; 
„Трудотерапия“ .
/ За справки Справочник на  Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца /.
Чл.9 В Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицински университет- София  за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават студенти по следните специалности:
„Медицински лаборант”
„Рентгенов лаборант”
„Зъботехник”
„Помощник- фармацевт”
„Рехабилитатор”
„Инспектор по обществено здраве”
„Медицинска козметика” 
„Парамедик”
„Масажист” ( за лица с увредено зрение)
Чл.10. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

ІI.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Чл.11 За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:
11.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения и имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);
- за специалност „Рехабилитатор”- с оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;
- за специалност „Масажист” с увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност 70% и над 70%.
11.2. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
11.3. С двойно гражданство, едното от които е българско;
11.4. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство / по реда и при условията за прием на българските граждани /;
11.5. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
11.6. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл.29 от този Правилник и Приложение № 1;
11.7. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им. 
11.8. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6.00 ).

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Чл. 12. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:

1. Заявление по образец  / Приложение № 5/ и състезателен картон (средните  листа на този справочник) както следва:
- Приложение №6- за специалностите „медицина”, „дентална медицина”  и „фармация”;
- Приложение №7- за специалност „медицински рехабилитатор, ерготерапевт;
- Приложение № 8 - за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова- София .
2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат - студента веднага след приемането на документите ) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.
Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана в Министерство на образованието и науката /МОН / по съответния ред.
3.За кандидат- студенти, участвали в национални или международни олимпиади - документ от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия ( с оценка Отличен 6).
4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:
4.1 За кръгъл сирак или полусирак ( до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването) - смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали,  които се връщат на кандидат - студента веднага след приемането на документите и незаверени фотокопия от тях.
4.2 За инвалиди - Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал,  което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверено фотокопие от експертното решение.
4.3 За многодетните майки- актове за раждане на децата- оригинали,  които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверени фотокопия от тях .
4.4 За близнаци –копия от актовете за раждане.
5. За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права  в същия ВУЗ и същата специалност- Уверение от съответния Деканат.
6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се  заплаща при подаване на документите!

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци и инвалиди, както и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците заплащат 50 %  от таксата.

Чл.13. Кандидат-студентски документи се подават както следва:
13.1 Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” подават документи в Национален Център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад.Ив. Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3.

Работно време – всеки ден- от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

ВНИМАНИЕ! Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” за уч. 2015/ 2016 г. могат да участват в предварителните изпити, като внесат заявление в срока, определен в Приложение № 2 в  Национален Център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.12, Учебен отдел, всеки работен ден ( без събота и неделя ).

Кандидат- студентите, явили се на предварителен изпит по биологи и/ или химия имат право да се явят и на редовните кандидат-студентски изпити през м.юли 2015 г., като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО / СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН И ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ / в указания срок в Приложение № 2 на настоящия Справочник.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи за участие в класиране в регламентирания в Приложение № 2 срок, не участват в конкурса.

13.2 Кандидатстващите за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Кинезитерапия”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Лекарски асистент“, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Клинични здравни грижи“ и „Медицинска рехабилитация, кинезитерапия и балнеология“ във Факултет по Обществено здраве подават документи на адрес: ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.
Телефони за справки: 02/ 9432 304, 02/ 9432 292
13.3 Кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра”,   „Акушерка” и „Трудотерапия“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца подават документи на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2, Учебен отдел- стая 203, тел. 092/ 64 51 76.
13.4 Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София подават документи на адрес: ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02/ 91546 26 и 02/ 91546 27  от 9.00 до 16.00 часа, включително  в събота.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

Внимание:Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6,7 или 8!

След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях.

ІV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
Чл.14. Кандидат-студентски изпити по специалности:
Чл.14.1.Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия ( на предварителна или на редовна кандидат-студентска изпитна сесия).
14.2. Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт”  в Медицински факултет  полагат писмен изпит по биология.   
14.3. Кандидат-студентите за специалностите във Факултет по обществено здраве полагат състезателни изпити, посочени в Справочника на Факултет по обществено здраве.
/ За информация – Справочник на Факултет по обществено здраве /
14.4. Кандидат- студентите за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Трудотерапия“ във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца за придобиване на образователно- квалификационна степен  „бакалавър”  полагат състезателен изпит по Етика – събеседване, с писмено решаване на етична задача.
/ За информация – Справочник на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца /.
14.5.1. Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):
    - обща култура за системата на здравеопазване;
    - желание и умение за работа с хора;
    - психо-социална компетентност.   
14.5.2. За специалността „Масажист” ( лица с увредено зрение ) - устен изпит- събеседване на същата тема.
14.5.3. За специалност „Зъботехник” полагат и  изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София. По време на изпита по моделиране  не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.
Чл.15. Задължителни изисквания при провеждането на кандидат-студентските  изпити.

В деня на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:

15.1. Да носи документ за самоличност (лична карта) и разпечатката за допускане до изпита.
15.2. От 7.00 до 7.30 часа да заеме мястото си в залата.
15.3. Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж /вкл. мобилни телефони и др./, както и учебници, материали, помагала или други предмети, които могат да компрометират изпита му.
15.4. Да използва само  химикалка, пишеща със син цвят !
15.5. Да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри.
15.6. Да напише в правоъгълник „А” на първа страница: „Изпит по биология, респективно  химия” и датата на изпита.
15.7. След обявяването на темите, кандидат-студентът:
- Преписва дословно, без съкращения темите по биология от черната дъска в определения за това правоъгълник „Б”; при недостиг на място, преписването продължава на стр.2, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви 
( Приложение № 4 );
- Преписва дословно, без съкращения само съдържанието на теоретичния въпрос по химия от предоставения му лист със задачите и теоретичния въпрос, в определения за това правоъгълник „Б”, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви ( Приложение № 4); 
- Започва изложението по темите от стр.2 на комплекта. Кандидатите са длъжни да пишат четливо и с нормално отстояние между редовете.Неспазването на това изискване се смята за нарушение на анонимността на работата;
- Поставя в средни скоби „[ ]” допуснатите грешки, грешни думи или текст без да  задрасква;
- Пише всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да ги отбелязва допълнително с цифри, стрелки или други знаци.
- По време на изпита по химия се разрешава използването само на Периодична система на химичните елементи и таблица за разтворимост на съединенията и електроафинитетните редове на елементите и техните йони, които се предоставят от комисиите в залите!
15.8. След приключване на работата по темите, кандидат-студентът е длъжен:
Лично да предаде писмената си работа на главния квестор в залата; 
Поставя лично разпечатката за допускане до съответния изпит в малкото пликче и го залепва пред главния квестор;
Поставя лично всички получени комплекти листа (плюс допълнителните), заедно с малкото пликче в големия плик и го залепва пред главния квестор;
Подписва се на съответното място в изпитния протокол;
Получава обратно документа си за самоличност.
Чл.16. Писмените работа са анонимни. При доказано подсказване, преписване или опит за преписване, както и при нарушаване на анонимността на писмената работа чрез знак, вх.№ , вкл. използване на мобилни телефони и други технически средства, писмената работа се анулира.
Кандидат-студенти с анулирани писмени работи от предварителните изпити не се допускат до участие в изпитите на редовната сесия.

Заловените кандидат-студенти не могат да придобиват студентски права в Медицински университет - София  за срок от 5 години.

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА  КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ
Чл.17. Критериите за оценка на писмените работи  по биология и химия се обявяват в деня на изпитите ( на бул. „Акад.Ив.Гешов” №15) и в Сайта на Медицински университет – София / www.mu-sofia.bg /.
17.1. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители от изпитната комисия, назначена със Заповед на Ректора, независимо един от друг. Всеки проверител оценява по отделно всеки изпитен въпрос с точност до 0,25 и оформя оценката си като средна аритметична от оценката на отделните въпроси.
17.2. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценката на двамата проверители, ако разликата в оценката е не по-голяма от 0.50.
17.3. При разлика по-голяма от 0.50 работата се проверява и оценява от арбитър, назначен със Заповед на Ректора.
17.4. Арбитрират се задължително и всички работи с оценка равна или по-голяма от „отличен 5.50”.
17.5. След оценяване на всяка писмена работа, проверяващите нанасят на нея само крайната оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват.

Оценките по отделните въпроси и задачи не се нанасят.

Чл.18. След изнасяне на резултатите от съответните  конкурсни изпити се обявява един ден, в който  кандидат-студентът има право да идентифицира лично писмената си работа.
Допълнителни обяснения за поставените отметки или оценки на отделните проверители не се дават.
Чл.19. Резултатите от  писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.
Чл.20. Проверка и оценка на конкурсните работи по моделиране.
20.1. Конкурсните работи по моделиране се проверяват от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на Медицински университет - София, в определени за целта зали. Конкурсните работи не могат да се изнасят от залите.
20.2. Комисията изготвя и обявява критериите за оценяване на конкурсните работи по моделиране в деня след приключване на изпита.
20.3. Работите по моделиране се преглеждат от две тричленни комисии, независимо една от друга.
20.4. Конкурсните работи по моделиране се оценяват с точност до 0.25 и се отразяват в протокола на всяка комисия.
20.5. Когато разликата в оценките на двете комисии по моделиране е  по-малка или равна на 0.50, окончателната оценка е средно аритметична от двете оценки и се нанася в окончателния протокол.
20.6. При разлика по-голяма от 0.50, конкурсната работа по моделиране се проверява и оценява от арбитражна комисия, назначена със Заповед на Ректора, чиято оценка е окончателна.
20.7. След изнасяне на резултатите по „моделиране” се обявява един ден, в който кандидат-студента има право да идентифицира лично изработените модели.
Чл.21. На лауреатите от Национални и Международни олимпиади се признава оценка   Отличен  6.00 на съответния изпит (биология, химия или на двата) при представяне на удостоверение  от МОН.
Чл.22. Обявените резултати от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

VІ. ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ
Чл.23. Балът за класиране в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия от Държавните зрелостни изпити  / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;
- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.
Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24.

ВНИМАНИЕ!
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОЦЕНКИ ПО БИОЛОГИЯ  И/ ИЛИ  ХИМИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ,  УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО С  ПО-ВИСОКАТА ОЦЕНКА!

Чл.24. Балът за класиране за специалност „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” в Медицински факултет - София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия  от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;
- удвоената оценка от състезателния изпит по биология.
Максималният бал е 24, а минималният за участие в класирането е 12.
Чл.25. Образуване на състезателния бал за Медицински колеж „Й. Филаретова“ .
Чл.25.1 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър”се образува от  сбора на оценките по:
- оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата /.
- оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата /.
- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.
Максимален бал за участие в класирането – 24.
Чл.25.2 За специалността “Зъботехника” от сбора на оценките от:
оценката от зрелостния изпит по български език;
- оценката от зрелостния изпит по биология / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование /;
- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;
удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.
Максимален бал за участие в класирането - 36.
Чл.26. Образуването на състезателния бал и класирането по специалности във Факултет по Обществено здраве за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ са посочени в Справочник на Факултет по обществено здраве
Чл.27. Балът за класиране по специалностите „медицинска сестра”, „акушерка” и „трудотерапия” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца се образува като сбор на оценките от:
- общия успех от дипломата за завършено средно образование;
- оценка по биология и здравно образование от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата/;
- оценка по български език от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата/.
- оценка от устния изпит- събеседване с писмено решаване на етична ситуация. Максимален бал: 24.
Чл. 28. Класиране в Медицински университет-София:
Чл.28.1. Класирането за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт”  се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон (Приложение № 6 и Приложение № 7) и по низходящ бал.
За дадена специалност се класират по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.
Не се подават молби за участие в следващите класирания!
При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
При недостиг на кандидат-студенти с бал над 24.00 за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на бала.
28.2. Съотношението между категория „жени” и категория „мъже” е 1:1 за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт.

Забележка: Съгласно решение на Академичния съвет от 12.02.2008 г. за специалност „Фармация” – свободните места от категория „мъже” след попълнените по първо желание, се заемат от категория „жени”, посочили като  първо желание специалност „Фармация” по реда на бала.

28.3. Класирането за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон. (Приложение № 8) и по низходящ бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната специалност, класирането се извършва по втората, респ. трета и т.н. желана специалност по реда на бала.
При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
28.4. Класирането за специалностите във Факултет по обществено здраве се извършва съгласно  Справочник на Факултет по обществено здраве.
28.5. Класирането на кандидат-студентите във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон и по низходящ ред на състезателния бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на бала. При второ класиране се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
Чл.29. В съответствие с чл.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицински университет – София се приемат кандидат-студенти от следните групи:
29.1. Инвалиди (със 70% и над 70 % ) и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1; кръгли сираци до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца.
29.2. Близнаци, когато са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал.
29.3. Квотата за прием  на кандидат-студенти по чл.28 се определя с Постановление на МС, публикувано в Държавен вестник.
29.4. Кандидатите по чл.29.1 и чл.29.2 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация участват в класирането само ако имат минимален бал 24.00 и се състезават помежду си за местата, определени от Академичния съвет на Медицински университет - София.
За всички останали специалности кандидатите трябва да имат успешно положени изпити.
Чл.30. Кандидат-студентите, участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка, ако положат успешно конкурсните изпити.
Чл.31. Приемат се всички кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност!
Чл.32. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт се обявяват на  сградата на Националния Център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив.Гешов” № 15, І ет.  и на  електронен адрес: www.mu-sofia.bg
Чл.33. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите във Факултета по обществено здраве се обявяват в сградата на  УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат, ул. „Бяло море” № 8.
Чл.34. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова” се обявяват на сградата на колежа на ул. „Й.Филаретова” № 3 и на електронен адрес: www.mu-sofia.bg.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания, обявени на електронен адрес: www.mu-sofia.bg и се явяват за записване в съответните факултети, Медицински колеж „Й. Филаретова“- София и Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца  в посочените срокове.

Чл.36. Кандидат-студенти, приети в съответните специалности, незаписали се в определените срокове, губят правото си на студенти и не участват в последващи класирания.
Чл.37. Класиране се извършва до попълване на всички места.

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Когато в дипломата на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, канидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН. Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит.
Оценките от ЗИП и СИП не са балообразуващи.
§2. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяване на писмените работи, обработка на кандидат-студентските документи, класирането и записването на студентите, членовете на съответната комисия се наказват дисциплинарно. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.
§3. Кандидат-студентите, представили документ с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидат студентските документи или да заблудят приемните комисии или ръководствата на висшите учебни заведения се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.Ако неверността на кандидат студентските документи бъде установена след приемането на кандидат студента, независимо от курса на обучение, той се отстранява от МУ-София и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
§4. Молби и жалби по кандидат студентски въпроси се отправят до Ректора на Медицински университет -София до 07.08.2015 г.


Приложение № 2

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от 04 МАРТ 2015 г. до 07 АПРИЛ 2015 г.
Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12, Учебен отдел.
Работно време – всеки работен ден ( без събота и неделя )
от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

За участие в редовните кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт :
от  18 ЮНИ  до  30 ЮНИ  2015 г.

Документите се подават в  Национален център по  обществено здраве и анализи, бул.”Акад. Иван Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3 
Работно време – всеки ден - от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

За специалностите на Медицински Колеж „Й. Филаретова”-София:
от 15 ЮЛИ  до  22 ЮЛИ 2015 г.   

Документи се подават  в сградата на Медицински колеж- ул. „Йорданка Филаретова” № 3- всеки ден от 9.00 до 16.00 часа.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

За специалностите във Факултет по обществено здраве:
от 22 ЮНИ до 28 ЮНИ 2015 г.

Документи се подават  във Факултет по обществено здраве
всеки ден  от понеделник до неделя включително от 9,00 до 16,00 ч.,
УМБАЛ  „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ул. „Бяло море“№ 8, ет. 5
Тел. 02 9432 292 и 02 9432 304

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Трудотерапия“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“– Враца:
От 01.06.2015 г. до 26.07.2015 г.

В сградата на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, Учебен отдел, ст. 203, Тел: 092/6451 76


Приложение № 3

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ:

Предварителни изпити:
БИОЛОГИЯ    19  АПРИЛ  2015 г.  / неделя /
ХИМИЯ        26  АПРИЛ  2015 г.  / неделя /

Редовни изпити:
БИОЛОГИЯ    03  ЮЛИ  2015 г.
ХИМИЯ        14  ЮЛИ  2015 г.

За специалност МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР, ЕРГОТЕРАПЕВТ:
БИОЛОГИЯ    04  ЮЛИ  2015 г.

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- София:
Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:
По график :         23, 24, 25 и  26 юли 2015 г.

МОДЕЛИРАНЕ         27 юли 2015 г.
Идентификация         28 юли 2015 г.