СТРАНИЦИ

Проектно финансиране

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

СПИСЪК С ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ

Хоризонт 2020

HTx № 825162 — HTx — H2020-SC1-BHC-2018-2020/H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD – Next Generation Health Technology Assessment to support patient-centred, societally oriented, real-time decision-making on access to and reimbursement for health technologies throughout Europe.

ReFRESH – Marie SkłodowskaCurie actions (MSCA), Европейска нощ на учените в МУ-София 2018/2019

Еразъм + (Erasmus+)

Reinforcement of Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS) 2015 – 2017

Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment 2015-1-TR01-KA203-022402 2015- 2017

Training in community mental healthcare (ComMent Project) 2014-1-EL01-KA202-001592

ОП Региони в растеж

BG16RFOP001-3.003-0013 „ Реконструкция , преустройство,  модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински Университет –София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” – 2018-2023

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 2018-2023, Проект BG05М2ОР001-1.001-0003-С01 „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии ”

Продължителност – 65 месеца, считано от 03.08.2018 г.
Финансиране на проекта – 29 355 861,12 лв.

Партньори: 

 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация) 
 • Институт по математика и информатика – БАН 
 • Институт по механика – БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Медицински университет – София 
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) – асоцииран академичен партньор 
 • Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия) – асоцииран академичен партньор 
 • още шест високотехнологични български компании – асоциирани индустриални партньори.

ПРОЕКТИ 2017

ОП „Региони в растеж” – 2014-2020

ОП „Региони в растеж” – 2014-2020, BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”, № от ИСУН – BG16RFOP001-3.003-0013-C01.

Продължителност – 12 месеца, считано от 24.04.2017 г.
Финансиране на проекта – 3 425 163,44 лв.
Ръководител на проекта: инж. Добрин Нешев

ОПРЧР 2014-2020

ОПРЧР 2014-2020, BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Проект BG05M9OP001-4.001-0019 ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука.

Продължителност: 13 месеца, считано от 01.11.2017 г.
Финансиране на проекта: 195 923,55 лв.
Ръководител на проекта: проф. д-р Каролина Любомирова

ПРОЕКТИ 2012 - 2016

7th Framework Programme

 • Проект „PREVIEW-PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World”- Профилактика на захарния диабет 2012 -2017 – проф. д-р Н. Бояджиева;
 • Проект “QUALICOPS” – Quality and costs of Primary Care in Europe” – 2010 – 2013 г. – Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт и NIVEL- Netherlands Institute for Health Services Research (The Netherlands)

Проекти, финансирани от Европейската комисия

 • Проект „Медицински работници в контекста на стареенето на населението в европейските страни” , 2011-2013 г. , катедра по социална медицина и здравен мениджмънт в сътрудничество с изследователи от 6 страни в Европа.
 • The European Health Literacy Survey (HLS-EU) Grant 2007-113 2009-2012 Medical University – Sofia, Bulgaria and Maastricht University
 • EUROCORES- Collaborative Projects on Rare Epileptic Syndromes, 2011-2014

European Science Foundation

 • Functional Genomic Variation in the Epilepsies (EuroEPINOMICS), 2011-2014, Prof. A.Jordanova, Prof. P. De Jonghe
 • Договор IZ73Z0_127949/1 Програма SCOPES 2009-2012
  Uroepithelial tumors Balkan Endemic Nephropathy – common and specific molecular pathways

Swiss Science Foundation

 • Проект номер IZ73Zo_152454, Role of blood flow and SD-1/CXCR4-induced recruitment of mononuclear cells in intussusceptive angiogenesis, с акроним CELLS IN ANG, Катедра по медицинска генетика, Доц. Иванка Димова, 15.01.2015 – 15.01.2018, 60 000 швейцарски франка

Проекти по двустранни договори

 • Project Nonsyndromic Craniosynostosis: Phenotype/Genotype Study – Medical University – Sofia (Principal Investigator – Prof. Radka Kaneva) and University of California (Principal Investigator – Prof. Simeon Boyd), agreement № 2R01DE016886-06A1, 07/01/2015-30/06/2018, 19 998 $
 • Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък, МУ-София, Lieber Institut, и Майчин дом, от 2014 – 2017, 45000 долара/година
 • Българо-английски проект „Колаборативно изследване на генетиката на психиатричните болести” , с Университета Кардиф и Катедра по медицинска химия и биохимия-2014-2015, Главни изследователи: Проф. Г.Киров и Проф. В. Миланова, Координатор – Проф. Радка Кънева
 • IDANAT2-2009-2012 Clinical trials gov. – консорциум с Университета в Кьолн и Университетска болница по белодробни заболявания „Св. София“, Центъра по молекулна медицина и МУ-София
 • Проект „видове импулсивност при потребители на хероин и стимуланти”, 2010 – 2013 г., катедра по медицинска химия и биохимия, Университет чикаго – САЩ
 • Проект „Молекулна биология на мутациите в тирозил-РНК-синтезата, водещи до периферна невропатия”, 2008 – 2013 г.., Катедра по медицинска химия и биохимия, Национална генетична лаборатория, Университет Антверпе

Проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС по Оперативни програми

ОП „Развитие на човешките ресурси”:

 • Проект „Студентски стипендии” – трета фаза 2013 – 2014 г. 1 793 940 лева
 • Проект „Студентски практики” – 2012 – 2014 г. ; 1 139 457 лева
 • Проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” BG051PO001-4.3.04-0069-C0001 – 11.2012 г. – 11. 2014 г. , ФОЗ – 288 394, 26 лв.;
 • Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика „ 2009 – 2013 г. , ФОЗ;
 • Проект „ Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ISO 9001 / 2008 и интегриране на информационните системи в университета”, BG051PO001-3.1.08-0036-C0001 2013 – 2015 г. – 499 327 BGN

ОП “Регионално развитие”:

 • Проект „Подходяща и рентабилна структура за МУ-София” BG161PO001-1.1.07-0021-C0001 , 2010 – 2013 г. , обща стойност на проекта : 3 319 441, 75 лв.;

ОП „Конкурентноспособност на българската икономика” :

 • Проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните епилепсии и неврологичните заболявания“BG161PO003-1.2.04-0087-C0001, 14.10.2013 – 14.11.2014, обща стойност на проекта 3 011 548 BGN
 • Проект „Информационни профили на храненето” – 2012 – 2014 г. , обща стойност на проекта : 562 929 лв, от които 296 879.00 лв. за МУ-София като партньор по проекта;
 • Проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания” BG161PO003-1.2.04-0086-C0001-A-1/04.12.2013, 07.2013 г. – 08. 2015 г.; общ бюджет на проекта : 4 512 771 лв.;