СТРАНИЦИ

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019

Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019 се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е Министерството на науката и технологиите, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез  Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

  • устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;
  •  информационни и комуникационни технологии;
  • здраве и биомедицина.

Важно: По конкурса са допустими проектни предложения, които вече са подадени от китайска страна към Министерството на науката и технологиите на Китай (MOST) по конкурса, който е обявен от китайска страна през септември 2019 г. и подаването на документи е приключило на 27 ноември 2019 г.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 750 000 лв., от които 375 000 лв. от бюджета на ФНИ за 2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 150 000 лв., максималната сума е 250 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 13 март 2020 г.

Повече информация и образци на документи за кандидатстване можете да откриете на сайта на ФНИ ТУК: