СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ И КЛАСИРАНИЯ

Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София

Обявява

Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 от 09,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 15,30 ч. , в срок от 15.01.2019 г. до 08.02.2019 г. вкл.

Такса за участие в конкурса – 60 лв.

Кандидатите имат право да участват в конкурса за повече от една специалност, за целта се попълват две заявления и се внасят две такси.

До участие в конкурса за специалността „Протетична дентална медицина“ ще бъдат допускани асистенти на основен трудов договор към Катедрата по протетична дентална медицина при ФДМ – София, а за специалността „Социална медицина и обществено дентално здраве“, редовни докторанти към Катедра „Обществено дентално здраве“ при ФДМ – София.

Класирането на кандидатите ще се извършва от комисия, определена от Ректора на МУ – София въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование. За специалността „ Протетична дентална медицина“ класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от предклиника, клиника и държавен изпит по съответния предмет, а за специалността  „Социална медицина и обществено дентално здраве“ класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от среден успех от семестриално следване, среден успех от държавни изпити и оценката от предмета.

Класирането се извършва по специалности в низходящ ред въз основа на бала на всеки от кандидатите и съобразно местата в базата на обучение.

Специализантите заплащат месечна такса за практическо и теоретично обучение, която съгласно чл. 40 и чл. 41 от Наредба № 1/22.01.2015 г. не може да надхвърля 50 % от месечната минимална работна заплата за страната.

Таксите в груповите практики по специалност „Обща медицина“ са както следва:

  • „ Д-р Мая Гераксиева – ИППМП“ ЕООД – гр. Белово /месечна такса е 200,00 лева за 2019 г./
  • „Симпатия“ ООД – ГППМП – Благоевград /месечната такса е 50 % от мин. раб. заплата за страната за 2019 г./
  • АИППМП „Виктория Чобанова“ – гр. Ихтиман /месечната такса е 100,00 лева за 2019 г./
  • АГППМП Медикал“ ООД – гр. Кюстендил / месечната такса е 50 % от мин. раб. заплата за страната за 2019 г./
  • ГППМП „Актамед“ ООД – гр. Севлиево / месечната такса е 240,00 лева за 2019 г./
  • ГППМП „Здраве 999“ – гр. София /таксата е 35,00 лева седмично за 2019 г./
  • „Медик – 28 – Дружба“ АИГПМП – гр. Софиа /месечна такса е 200,00 лева за 2019 г./
  • ГППМП „Вигор“ ООД – гр. София /месечна такса ще бъде уточнена допълнително/

 МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ                                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, учасвали в конкурса по документи за местата по неклинични специалности, по специалността „Обща медицина“, и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, определени със заповед № РК 36-37/14.01.2019 г. И ЗАПОВЕД № РК 36-77/24.01.2019 г.