> Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета

 Схема BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

              

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0036

„Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“

Обща цел на проекта е да подобри качеството на обучение в Медицински университет-София в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Специфичните цели са:

  • Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериите  в рейтинговата система.
  • Надграждане на съществуващата система за управление на качеството в МУ-София и сертифицирането и съгласно ИСО 9001/2008
  • Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Управление и отчитане на проекта

Дейност 2: Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с  критериите на Рейтинговата система

Дейност 3: Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София.

Дейност 4: Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и академичния състав в МУ-София в съответствие с международен стандарт ИСО 9001/2008

Дейност 5: Издаване на сертификат за съответствие на въведената система за управление с международен стандарт EN ISO 9001: 2008

Дейност 6: Визуализация на проекта

Дейност 7: Одит на проекта

Целева група:

- студенти

-  преподаватели 

- административен персонал

Очакван ефект върху целевите групи :

Медицински университет-София  има необходимост от усъвършенстване на  система за управление за да се повиши качеството на предлаганите услуги, което е главната цел и мисия на учебното заведение. Медицински университет-София ще осигури устойчивост на резултатите по проекта чрез поддържане на въведения международен стандарт, постоянен анализ и актуализиране на учебните програми, въвеждане на нови възможности за реализация на студентите и усъвърщенстване на интегрираната информационна система.Периодично проследяване на съответствието на обучение с потребностите на пазара на труда.

С реализацията на настоящия проект ще бъдат удовлетворени потребности и подобрени предлаганите образователни услуги за всички от целевата група: студенти, преподаватели и служители. 

  • Студенти- с реализацията на проекта ще се създадат повече възможности за кариерно развитие и участие в стажове.Също така ще се измерва удовлетвореността на студентите от обучението за да бъдат предприемани своевременни действия за отстраняване на неуредици в университета.Информационната система ще улесни студента, тъй като ще представи възможност за достъп до неговите ресурси по интернет.
  • Преподаватели- на база системата за управление на качеството ще е възможно прецизно да се следи за нивото на обучение в МУ-София и за развитието на учебните програми.Отговорността ще бъде ясна и с дефиниран обхват.Интегрираната информационна система ще улесни преподавателския състав, като им даде възможност за изготвяне на различни по вид справки и извлечения онлайн.
  • Административен персонал- дигитализирането на процесите в МУ-София значително ще оптимизира дейностите по обслужването на учебния процес.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд.

Обща сума по проекта : 499 326,80 лв

Начало на проекта: 18.07.2013 г. 

Продължителност: 17  месеца 

Ръководител на проекта:Чл.кор.Проф.д-р Ваньо Митев-Ректор на МУ-София