> ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Проект „Въвеждане на  дистанционно обучение по обществено здраве“ с рег.№ BG051PO001-4.3.04-0069
Факултет по обществено здраве при Медицински университет-София
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

ПОКАНА
от проф. д-р Каролина Любомирова
Зам.ректор на МУ-София
Координатор на проект:
„Въвеждане на  дистанционно обучение по обществено здраве“

Уважаеми преподаватели и студенти на МУ-София,

Бих искала да Ви поканя на заключителната конференция по проект  „Въвеждане на  дистанционно обучение по обществено здраве“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която ще се проведе на 30.10.2014г. във Факултета по обществено здраве на МУ-София, София, ул.Бяло море 8, поликлиничен блок,  зала 8.
Проектът  се реализира изключително успешно като чрез тази иновативна форма бяха разработени електронни модули и обучени над 1300 студента.
За екипа на управление на проекта ще бъде чест да присъствате на събитието.

 


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ е бенефициент по сключен Договор BG051PO001-4.3.04-0069/05.11.2012 г., проект  „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, който се изпълнява от ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ.

Проектът е на стойност 288 394,26 лева и е финансиран  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с продължителност на проекта 24 месеца.

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ