Прием


IBAN

 1431 София, бул. „Ив. Гешов”  № 15

Медицински университет-София

БУЛСТАТ: 831385737

ИН: BG831385737

 

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

 

При преводи от чужбина

FINANCIAL  IDENTIFICATION

 

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

BNB in TARGET2 is IBAN BG83BNBG9661 1100 0661 41

SWIFT code: BNBGBGSF

 

Разходите по преводите са за сметка на наредителя.

Забележка: По сметките за преводи от страната и чужбина могат да се превеждат само суми за административни такси и услуги (верификации, конфирмации и др. п.).

При превеждане на съответната такса за верификация или конфирмация на образователен документ, моля в основанието на платежното нареждане да посочвате името на лицето, за което искате да бъде извършена верификацията.

Кандидат-студенти

Кандидат-студентски подготвителни курсове

„Учебен отдел” при Ректората на МУ-София обявява съботно-неделни кандидат-студентски подготвителни курсове по биология и химия от 28.10.2017 г. до 18.02.2018 г. , с цена 300 лв на предмет.

Записването на желаещите кандидати ще се извършва в Ректората на Медицински университет на 12 ет., стая - №14 в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи , ул.”Академик Иван Гешов” № 15 , от 16.10.2017г до 27.10.2017г.

Работно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч и от 13:00 ч до 15:00 ч

Курсовете по биология и химия се провеждат от преподаватели на Медицински университет – София.

За информация: тел. 9152-148

Информационни материали: 

Правилник за кандидатстване

за прием на студенти в Медицински университет-София
за учебната 2017/ 2018 година

Чл.1. Приемът на студенти в Медицински университет - София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.2. Обучението за всички специалности в Медицински университет – София  е в редовна форма, а за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене” във Факултет по обществено здраве и в задочна форма.
Чл.3. Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка  и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет.
Чл.4. В Медицински факултет  при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Медицина” – за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
Чл.5. Във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.
Чл.6. Във Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Фармация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.
Чл.7. Във Факултет по обществено здраве при Медицински университет - София се обучават студенти както следва:
Чл.7.1 За придобиване на  образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалностите:
 „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – редовна и задочна форма на обучение;
„Управление на здравните грижи” – редовна и задочна форма на обучение;
„Трудова медицина и работоспособност” – редовна форма на обучение;
„Кинезитерапия” – редовна форма на обучение;
„Лекарски асистент” – редовна форма на обучение;
 „Акушерка” – редовна форма на обучение;
 „Медицинска сестра” – редовна форма на обучение.
Чл.7.2. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „магистър” (след завършена ОКС „бакалавър“) по специалностите:
„Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочна форма на обучение;
„Трудова медицина и работоспособност” – задочна форма на обучение;
„Стратегически мениджмънт на  фармацевтичната дейност” – задочна форма на обучение;
„Управление на здравните грижи” – задочна форма на обучение.
„Медицинска козметика” – задочна форма на обучение
„Здравословно и диетично хранене” – задочна форма на обучение
Чл.7.3. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „Магистър” (на основание разпоредбите на § 5 и § 32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл.42, ал.1, т.1 буква «а» от ЗВО и Решение на АС на МУ-София от 01.07.2014 г.) по специалностите:
„Клинични здравни грижи” - редовна форма на обучение
„Медицинска рехабилитация и балнеология” - редовна форма на  обучение
„Медицинска козметика” – редовна форма на обучение
„Здравословно и диетично хранене” – редовна форма на обучение
/ За справки - Справочник на Факултет по обществено здраве /.
Чл.8. Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет- София се обучават студенти както следва:
Чл.8.1. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалностите:
„Акушерка”;
„Медицинска сестра”;  
„Трудотерапия”
„Лекарски асистент”
Чл.8.2. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „магистър” по специалностите:
„Трудотерапия”
„Медицинска козметика”  
„Здравословно и диетично хранене”
/ За справки Справочник на  Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца /.
Чл.9. В Медицински колеж „Йорданка Филаретова”-  София към Медицински университет- София  за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” се обучават студенти по следните специалности:
„Медицински лаборант”
„Рентгенов лаборант”
„Зъботехник”
„Рехабилитатор”
„Помощник- фармацевт”
„Инспектор по обществено здраве”
„Медицинска козметика”  
„Масажист” ( за лица с увредено зрение)
„Медико- социални грижи“     
Чл. 10. Медицински университет – София извършва прием на студенти за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО в образователно –квалификационна степен „бакалавър“ и  образователно –квалификационна степен „магистър“ след придобито средно образование  по специалности от професионални направления и  от регулираните професии в съответствие с капацитета на съответната специалност и с договор между студентите и Медицински университет - София.
Чл. 11. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават от Академичния съвет на Медицински университет – София.
Чл. 12. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

ІI. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Чл.13. За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:
13.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения, които имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);
- за специалност „Рехабилитатор”- с оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;
- за специалност „Масажист” с увредено зрение, удостоверено с   Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност 70% и над 70 %.
13.2. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
13.3. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
13.4. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство / по реда и при условията за прием на българските граждани /;
13.5. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
13.6. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл.33 от този Правилник и Приложение № 1;
13.7. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им.  
13.8. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6.00 ).

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Чл. 14. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:
14.1.Заявление по образец  / Приложение № 5 / и състезателен картон (средните  листа на този справочник) както следва:
- Приложение № 6- за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”  и „Фармация”;
- Приложение № 7 - за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ - София .
14.2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат - студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.

Забележка: Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана в Министерство на образованието и науката /МОН / по съответния ред.

14.3. За кандидат- студенти, участвали в национални или международни олимпиади -Удостоверение от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия ( с оценка Отличен 6).
14.4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:
14.4.1 За кръгъл сирак или полусирак - смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали,  които се връщат на кандидат - студента веднага след приемането на документите и незаверени фотокопия от тях.
14.4.2 За инвалиди - Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал / с печат за влязло в сила решение /, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверено фотокопие от същото решение.
14.4.3 За многодетните майки- актове за раждане на децата- оригинали,  които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверени фотокопия от тях.
14.4.4 За близнаци –копия от актовете за раждане.
14.5. За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права  в Медицински университет – София, в същата специалност- Уверение от съответния Деканат.
14.6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се  заплаща при подаване на документите!
Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци, инвалиди и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците заплащат 50 %  от таксата.

Чл.15. Кандидат-студентски документи се подават както следва:
15.1 Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” подават документи в Национален Център по общественото здраве и анализи, бул.„Акад.Ив. Гешов”№15,ет.1, стаи № 2 и№ 3.

Работно време:
Всеки ден- от 8.30 до 16.00 ч.
В събота –  от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

ВНИМАНИЕ! Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” за уч. 2017/ 2018 г. могат да участват в предварителните изпити, като подадат заявление в срока, определен в Приложение № 2 в  Национален Център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.12, ст. 14 и ст.16, всеки работен ден ( без събота и неделя ).

Кандидат- студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/ или химия имат право да се явят и на редовните кандидат-студентски изпити през м.юли 2017 г.

ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ /СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН И ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

/ в указания срок в Приложение № 2 на настоящия Справочник.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания в Приложение № 2 срок, не участват в класирането.

15.2 Кандидатстващите за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Кинезитерапия”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Лекарски асистент“, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Клинични здравни грижи“ , „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене“ във Факултет по Обществено здраве подават документи на адрес:ул.„Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.
Телефони за справки: 02/ 9432 127,    02/ 9432 292.
15.3 Кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра”,   „Акушерка”, „Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“, „Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене“  във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца подават документи на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2, Учебен отдел- стая 203, тел. 092/ 64 51 76.
15.4 Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София подават документи на адрес: ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02/ 91546 26 и 02/ 91546 27  от 9.00 до 16.00 часа, включително  в събота.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

Внимание: Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6 или 7!

След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях.

ІV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
Чл.16. Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат- студентска изпитна сесия).
Чл.16.1. Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на пет часа. Той включва писмена работа върху шест тематични единици: две от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и две от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
На изпита лотарийно ще бъдат изтеглени шест тематични единици, включващи по една тематична единица от всяка част на  програмата: за 8. клас; за 9. клас и за 10. клас.
Във формирането на окончателната оценка шестте изтеглени непосредствено преди началото на изпита тематични единици участват с еднакъв дял.
Чл.16.2. Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на пет часа. Той обхваща ма­те­риал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студен­ти­те. Изпитът се състои от две части:
Първа част – теоретичен въпрос:  изтегля се лотарийно един от въпросите включени в Конспекта от теоретични въпроси, показан след Програмата.
Втора част – Логически задачи: дават се лотарийно изтеглени четири ло­ги­чески задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да
бъ­дат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.
По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на хи­мич­ните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електро­афи­нитетните редове на елементите и техните йони.
Таблиците се осигуряват от Медицински университет-София.
Окончателната оценка от изпита се формира с тежест 20% за теоретичния въпрос и 80% за логическите  задачи.
Чл.17. Кандидатстващите за специалностите във Факултет по обществено здраве полагат състезателни изпити, посочени в Справочника на Факултет по обществено здраве.
/ За информация – Справочник на Факултет по обществено здраве /.
Чл. 18. Кандидатстващите за специалностите   във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца полагат състезателен изпит по Етика – събеседване, с писмено решаване на етична задача.
/ За информация – Справочник на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца /.
Чл.19. Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):
- обща култура за системата на здравеопазване;
- желание и умение за работа с хора;
- психо-социална компетентност.    
19.1. За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) – полагат устен изпит- събеседване на същата тема.
19.2. За специалност „Зъботехник” полагат и  изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София. По време на изпита по моделиране  не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.
Чл.20. Задължителни изисквания при провеждането на кандидат-студентските  изпити.

В деня на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:

20.1. Да носи документ за самоличност (лична карта) и разпечатката за допускане до изпита.
20.2. Да заеме мястото си в залата между 7.00 и 7.30 часа.
20.3. Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж /вкл. мобилни телефони, таблети и др./, както и учебници, материали, помагала или други предмети, които могат да компрометират изпита му.
20.4.  Да използва само  химикалка, пишеща със син цвят !
20.5. Да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри.
20.6. Да напише в правоъгълник „А” на първа страница: „Изпит по биология, респективно  химия” и датата на изпита.
20.7. След обявяването на темите, кандидат-студентът:
20.7.1. Преписва дословно, без съкращения темите по биология от предоставения му лист в определения за това правоъгълник „Б”;
20.7.2. При недостиг на място, преписването продължава на стр.2, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви  ( Приложение № 4 );
20.7.3. Преписва дословно, без съкращения само съдържанието на теоретичния въпрос по химия от предоставения му лист със задачите и теоретичния въпрос, в определения за това правоъгълник „Б”, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви ( Приложение № 4);  
20.7.4. Започва изложението по темите от стр.2 на комплекта.
Забележка: Кандидатите са длъжни да пишат четливо и с нормално отстояние между редовете.
Неспазването на това изискване се смята за нарушение на анонимността на работата;
20.7.5. Поставя в средни скоби „[ ]” допуснатите грешки, грешни думи или текст без да  задрасква;
20.7.6. Пише всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да ги отбелязва допълнително с цифри, стрелки или други знаци.
20.7.7. По време на изпита по химия се разрешава използването само на Периодична система на химичните елементи и таблица за разтворимост на съединенията и електроафинитетните редове на елементите и техните йони, които се предоставят от комисиите в залите!
20.8. След приключване на работата по темите, кандидат-студентът е длъжен:
- Лично да предаде писмената си работа на главния квестор в залата;  
- Да постави лично разпечатката за допускане до съответния изпит в малкото пликче и да го залепи пред главния квестор;
- Да постави лично всички получени комплекти листа (плюс допълнителните), заедно с малкото пликче в големия плик и да го залепи пред главния квестор;
- Да се подпише на съответното място в изпитния протокол;
- Да получи обратно документа си за самоличност.
Чл.21. Писмените работа са анонимни!
21.1. При доказано подсказване, преписване или опит за преписване, както и при умишлено нарушаване на анонимността на писмената работа чрез знак, вх.№, включително използване на мобилни телефони и други технически средства, писмената работа се анулира.
21.2. Кандидат-студенти с анулирани писмени работи от предварителните или редовните изпити не се допускат до участие в класиране и не могат да придобиват студентски права в  Медицински университет- София  за срок от 5 години!

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА  КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ
Чл.22. Критериите за оценка на писмените работи  по биология и химия се обявяват в деня на изпитите ( на бул. „Акад.Ив.Гешов” №15) и в Сайта на Медицински университет – София / www.mu-sofia.bg /.
22.1. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители от изпитната комисия, назначена със Заповед на Ректора, независимо един от друг. Всеки проверител оценява по отделно всеки изпитен въпрос с точност до 0,25 и оформя оценката си като средна аритметична от оценката на отделните въпроси.
22.2. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценката на двамата проверители, ако разликата в оценката е не по-голяма от 0.50.
22.3. При разлика по-голяма от 0.50 работата се проверява и оценява от арбитър, назначен със Заповед на Ректора.
22.4. Арбитрират се задължително и всички работи с оценка равна или по-голяма от „отличен 5.50”.
22.5. След оценяване на всяка писмена работа, проверяващите нанасят на нея само крайната оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват.

Оценки по отделните въпроси и задачи не се нанасят!

Чл.23. След обявяване на резултатите от съответните  конкурсни изпити  кандидат-студентите имат право да идентифицират лично писмените си работи  в допълнително определен от Учебен отдел на МУ- София ден.

Допълнителни обяснения за поставените отметки или оценки на отделните проверители не се дават.

Чл.24. Резултатите от  писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.
Чл.25. Проверка и оценка на конкурсните работи по моделиране.
25.1. Конкурсните работи по Моделиране се проверяват от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на Медицински университет - София, в определени за целта зали. Конкурсните работи не могат да се изнасят от залите.
25.2. Комисията изготвя и обявява критериите за оценяване на конкурсните работи по моделиране в деня след приключване на изпита.
25.3. Работите по Моделиране се преглеждат от две тричленни комисии, независимо една от друга.
25.4. Конкурсните работи по Моделиране се оценяват с точност до 0.25 и се отразяват в протокола на всяка комисия.
25.5. Когато разликата в оценките на двете комисии по Моделиране е  по-малка или равна на 0.50, окончателната оценка е средно аритметична от двете оценки и се нанася в окончателния протокол.
25.6. При разлика по-голяма от 0.50, конкурсната работа по Моделиране се проверява и оценява от арбитражна комисия, назначена със Заповед на Ректора, чиято оценка е окончателна.
25.7. След изнасяне на резултатите по „Моделиране” се обявява един ден, в който кандидат-студента има право да идентифицира лично изработените модели.
Чл.26. На лауреатите от Национални и Международни олимпиади се признава оценка   Отличен  6.00 на съответния изпит (биология, химия или на двата) при представяне на удостоверение  от МОН.
Чл.27. Обявените резултати от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

VІ. ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ
Чл.28. Състезателня бал за класиране в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия от Държавните зрелостни изпити  / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;
- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.
Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24.

ВНИМАНИЕ!
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОЦЕНКИ ПО БИОЛОГИЯ  И/ ИЛИ  ХИМИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ,  УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО С  ПО-ВИСОКАТА ОЦЕНКА!

Чл.29. Образуване на състезателния бал за Медицински колеж „Й. Филаретова“ .
Чл.29.1 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър по…”се образува от  сбора на оценките по:
- оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата /.
- оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата /.
- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.
Максимален бал за участие в класирането – 24.
Чл.29.2 За специалност “Зъботехник” от сбора на оценките от:
оценката от зрелостния изпит по български език ;
-    оценката от зрелостния изпит по биология
/ При липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование /;
- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;
удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.
Максимален бал за участие в класирането - 36.
Чл.30. Образуването на състезателния бал и класирането по специалности във Факултет по Обществено здраве за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ са посочени в Справочник на Факултет по обществено здраве
Чл.31. Балът за класиране по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия” и „Лекарски асистент“  за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца се образува като сбор на оценките от:
- общия успех от дипломата за завършено средно образование;
- оценка по биология и здравно образование от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата/;
- оценка по български език от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата/.
- оценка от устния изпит- събеседване с писмено решаване на етична ситуация. Максимален бал: 24.
Чл. 32. Класиране в Медицински университет-София:
Чл.32.1. Класирането за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон (Приложение № 6) и по низходящ бал.
32.1.1. За дадена специалност се класират по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.
32.1.2. Не се подават молби за участие в следващите класирания!
32.1.3. При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
32.1.4. При недостиг на кандидат-студенти с бал над 24.00 за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на състезателния бал.
32.1.5. Съотношението между категория „жени” и категория „мъже” е 1:1 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Забележка: Съгласно решение на Академичния съвет от 12.02.2008 г. за специалност „Фармация” – свободните места от категория „мъже” след попълнените по първо желание, се заемат от категория „жени”, посочили като  първо желание специалност „Фармация” по реда на бала.

Чл. 32.2. Класирането за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон. (Приложение № 7) и по низходящ бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната специалност, класирането се извършва по втората, респ. трета и т.н. желана специалност по реда на бала.
При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
Чл.32.3. Класирането за специалностите във Факултет по обществено здраве се извършва съгласно  Справочник на Факултет по обществено здраве.
Чл.32.4. Класирането на кандидат-студентите във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон и по низходящ ред на състезателния бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на бала. При второ класиране се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.
Чл.33. В съответствие с чл.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицински университет – София при облекчени условия се приемат кандидат-студенти от следните групи:
33.1. Инвалиди (със 70% и над 70 % ) и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1;
33.2. Кръгли сираци;
33.3. Майки с три и повече деца.
33.4. Близнаци, когато са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал.
Чл.34. Квотата за прием  на кандидат-студенти по чл.32 се определя с Решение на Министерски съвет.
Чл.35. Кандидатстващите по чл.33.1 и чл.33.2 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация участват в класирането, само ако имат минимален бал 24.00 и се състезават помежду си за местата, определени от Академичния съвет на Медицински университет - София.
За всички останали специалности кандидатите трябва да имат успешно положени изпити.
Чл.36. Кандидат-студентите, участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка, ако положат успешно конкурсните изпити.
Чл.37. Приемат се всички кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност!
Чл.38. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се обявяват в  Националния Център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив.Гешов”
№ 15, І ет.  и на  електронен адрес: www.mu-sofia.bg
Чл.39. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите във Факултета по обществено здраве се обявяват в Деканат на Факултет по обществено здраве - ет. 5,  УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ,
ул. „Бяло море” № 8.
Чл.40. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София се обявяват в сградата на колежа на ул. „Й.Филаретова” № 3 и на електронен адрес:
 www.mu-sofia.bg.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания!

VІІ.ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 41. Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват с документи по Приложение № 8 съгласно Заповед на Ректора, както следва:

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, тел. 02 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 980 34 64;

Факултет по обществено здраве - ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат, Тел: 02 9432 292, 02 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, Учебен отдел, ст. 203, Тел: 092/6451 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, тел. 02 91546 26.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания, обявени на електронен адрес: www.mu-sofia.bg и се явяват за записване в съответните факултети, Медицински колеж „Й. Филаретова“- София и Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца  в посочените срокове.

Чл.42. Кандидат-студенти, приети в съответните специалности, незаписали се в определените срокове, губят правото си на студенти и не участват в следващите класирания.
Чл.43. Класиране се извършва до попълване на всички места.
Чл. 44. Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане подават Заявление до Ректора на Медицински университет - София, в срока, определен в Приложение № 2.

VІІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Когато в дипломата на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН. Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит.
Оценките от ЗИП и СИП не са балообразуващи.
§2. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяване на писмените работи, обработка на кандидат-студентските документи, класирането и записването на студентите, членовете на съответната комисия се наказват дисциплинарно. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.
§3. Кандидат-студентите, представили документ с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на конкурсните документи или да заблудят приемните комисии или ръководствата на висшите учебни заведения, се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Ако невярната информация в подадените документи бъде установена след приемането на кандидат- студента, независимо от курса на обучение, той се отстранява от МУ-София и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
§4. Молби и жалби по кандидат студентски въпроси се отправят до Ректора на Медицински университет -София в срок до  25.08.2017 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1. За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от 06 МАРТ 2017 г.  до  24 МАРТ 2017 г.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12,  Ректорат на Медицински университет - София,Учебен отдел.
Работно време – всеки работен ден ( без събота и неделя ).
от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

2. За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от  19 ЮНИ 2017 г. до  12.00 часа на 30 ЮНИ  2017 г.

Документите се подават в  Национален център по  обществено здраве и анализи, бул.”Акад. Иван Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3  
Работно време:
Всеки ден - от 8.30 до 16.00 ч., в събота –от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

3. За участие в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет- София кандидат-студентски изпити за 2017 г.:

От 07 август 2017 г. до 17 август 2017 г.
Класиране: 18 август 2017 г.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12, Ректорат на Медицински университет – София, Учебен отдел.
Работно време – всеки работен ден ( без събота и неделя ).
от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

За специалностите на Медицински Колеж „Й. Филаретова”-София:
от 13 ЮЛИ  до  20 ЮЛИ 2017 г.  

Документи се подават  в сградата на Медицински колеж- ул. „Йорданка Филаретова” № 3- всеки ден от 9.00 до 16.00 часа.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

За специалностите във Факултет по обществено здраве:

Документи се подават  във Факултет по обществено здраве
всеки ден  от понеделник до неделя включително от 9.00 до 16.00 ч.       
УМБАЛ  „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ул. „Бяло море“№ 8, ет. 5
Тел. 02 9432 292 и 02 9432 127
/ За справки и информация – Справочник на Факултет по обществено здраве /

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“,  „Трудотерапия“ и  „Лекарски асистент“  във Филиал  „Проф.д-р Ив. Митев“– Враца:

В сградата на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, Учебен отдел, ст. 203, Тел: 092/6451 76
/ За справки и информация – Справочник на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца /.


ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ:
Предварителни изпити:
ХИМИЯ             02  АПРИЛ  2017 г.  / неделя /
БИОЛОГИЯ        29  АПРИЛ  2017 г.  / събота /

Редовни изпити:
БИОЛОГИЯ    04  ЮЛИ  2017 г. / вторник /
ХИМИЯ        11  ЮЛИ  2017 г. / вторник /

КЛАСИРАНЕ:     20 ЮЛИ 2017 г.

За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- София:
Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график :         21, 22, 23 и 24   юли 2017 г.
МОДЕЛИРАНЕ         25 юли 2017 г.
Идентификация     26 юли 2017 г.                                     

Условия

 

 

Заболявания, при които МУ-София не осигурява специални условия за обучение

На студенти, страдащи от посочените по-долу заболявания, Медицински университет-София не осигурява специални условия за обучение.
1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения в двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреди на централната и периферната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.
2. Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние /шизофренен дефект/, трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения – алтернативно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести /особено големи/ епилептични припадъци, доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.
3. Открити форми на туберкулоза.
4. Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система.
5. Тежки неподдаващи се на лечение полиалергични заболявания – за всички специалности: медикаментна алергия, проявена в последните години преди кандидатстването – за специалностите „Дентална медицина” и „Фармация”.
6. Първични варици на повърхностната венозна система на долните крайници – за специалността „дентална медицина”; постфлебитен синдром в трите му форми /оточна, вторична варикоза, трофични изменения/; лимфостаза /слонова болест/ на долните крайници – за специалностите „дентална медицина” и „Фармация”.
7. Некомпенсирани трайни повреди на опорно-двигателния апарат.
Като противопоказни ортопедични повреди и заболявания се считат:
а. Некомпенсирани повреди на горния крайник, нарушаващи значително функциите му;
б. Ампутиран горен крайник, липса на три или повече пръста, от които І,ІІ и ІІІ пръст задължително;
в. Вродени аномалии на горен крайник, довели до тежко инвалидизиране;
г. Състояние след вяла детска парализа на горен крайник, нарушаваща значително функцията му;
д. Некомпенсирани повреди на долния крайник, нарушаващи значително функцията му /за специалността „дентална медицина”/.
е. Високо ампутиран в основата на бедрото крайник /за специалността „дентална медицина”/;
ж. Вродени и придобити деформации на гръбначния стълб и гръдния кош / за специалността „дентална медицина”/;
з. Вродена дисплазия и изкълчване на тазобедрената става /за специалността „дентална медицина”/;
и. Тежки вродени и статични деформации на ходилата /за специалносттта „дентална медицина”/.
8. Абсолютно и практически двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия.
9. Разстройство на цветоусещането /анопия, аномалия тип А и В, за специалността „Фармация” и тип С/.
10. Прогресиращо и високо късогледство и диабетна ретинопатия, довело до положение на зрението до 0,8 на по-добре виждащото око с поносима корекция на зрение от двете очи най-малко 1,4: нарушение на бинокулярното зрение, миопия над 8.00 д. и хиперметропия над 6.00 д. за специалностите „Дентална медицина” и „Фармация”.
11.Ювенилни и пигментни дегенерации на ретината.
12. Трайно нелечимо намаление на слуха и на двете уши.
13. Тежки говорими смущения и голяма дисфония.
14. Хронични улцеро-хеморагични колити с чести екзацербации и усложнения, както и други хронични и следоперативни заболявания на храносмилателната система, черния дроб и жлъчните пътища, които ограничават работоспособността на болния.
15. Хронични рецидивиращи панкреатити.
16. Параплегия, хемиплегия, трайна, частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии.
17. Пемфигус вулгарис, склеродермия прогресивна, дерматомиозит, псориазис артропатика /тежки, неподаващи се на лечение форми/, периартеритис надоза, микозис фунгоидес, Морбус Капоши, Морбус Реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис вулгарис – тежки форми, еритематодес субакутус и хроникус, ксеродермия пигментозум.

Медицински Университет София- филиал Враца

Медицински колеж "Йорданка Филаретова"

Резултати от състезателни изпити и класиране на МК "Йорданка Филаретова"

Класиране

Второ класиране по специалности:


Първо класиране по специалности:


Резултати от състезателни изпити

Филиал – Враца

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  - СОФИЯ ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” - ВРАЦА
УДЪЛЖАВА  ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД.

Специалности:
„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия” и „Лекарски асистент“

Срок за подаване на документи:
от 03.08.2017 г. до 03.09.2017 г.

Необходими документи:
Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал, лична карта -копие и оригинал.

Дата на провеждане на изпита:
04.09.2017 г. – от 09.00 ч.
08.09.2017 г. – от 09.00 ч.

Начин на провеждане на изпита:
Решаване на етична задача
/Учебник „Етика и право“ за Х клас, издателство „Анубис“, раздел Етика/

Място за подаване на документите:
гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус I, ет. 2, стая № 203
Учебен отдел -  тел.092/645176
от 8.00 ч. до 16.30 часа /от понеделник до петък/


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” - ВРАЦА

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Редовна форма на обучение. Продължителност на обучението 8 семестъра /4 години/

Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка” , „Трудотерапия” и „Лекарски асистент”

Срок за подаване на документи:

от 01.06.2017 г. до 24.07.2017 г.

Необходими документи:

Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал.
Лична карта -копие и оригинал

Дата за провеждане на изпита:

26.07.2017 г. – от 09.00 ч.
27.07.2017 г. – от 09.00 ч.
28.07.2017 г. – от 09.00 ч.

Начин на провеждане на изпита:
Решаване на етична задача
/Учебник „Етика и право” за X клас, издателство „Анубис”, раздел Етика/

Документите се подават в

гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус I, ет. 2, стая № 203,Учебен отдел- тел.092/645176

от 8.00 ч. до 16.30 часа /включително събота и неделя/

Текуща кампания

УКАЗАНИЯ

 

 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

На основание чл.21, ал.2 от Закона за висше образование  и решение на Академичния съвет от 06.06.2017 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2017/2018 година.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в МУ-София и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 236/27.04.2017 година.

Таксите за платено обучение на студентите за учебната 2017/2018 са както следва:

Специалност

 

Медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Дентална медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Фармация

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Управление на здравни грижи-бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Управление на здравни грижи-магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Медицинска сестра

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Акушерка

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Специалностите в МК „Й.Филаретова” - София

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Места:

Специалност

Брой

Медицина

20

Дентална медицина

5 мъже +5 жени

Фармация

30

Здравни грижи

 

ФОЗ – Медицинска сестра

10

ФОЗ - Акушерка

5

ОЗЗМ - бакалавър

5

ОЗЗМ - магистър

5

УЗГ - бакалавър

5

УЗГ - магистър

5

Медицински колеж - София

 

медицински лаборант

4

рентгенов лаборант

5

зъботехник

10

рехабилитатор

8

помощник фармацевт

6

инспектор по обществено здраве

3

медицинска козметика

4

Срокове:

  • подаване на заявление по образец /на място/ – 07.08.2017 г. – 17.08.2017 г.

Заявленията ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, Ректорат, отдел „Учебен” ХІІ етаж, стая № 14, от 9:00 до 12:00  и от 13:00 до 15:30 часа.

  • такса за подаване и обработване на документи – 70 лв.

 

За информация – отдел „Учебен”:

тел: 9152 148

Информационни материали: 

Бал и класиране

Rating of enrolled students at MU-Sofia, citizens of EU and EEA for the academic year 2017/2018

Класиране в специалност фармация

Класиране на български студенти за обучение срещу заплащане на основание чл.21 ал.2 от ЗВО в МУ-София

Трето класиране по специалностите медицина, дентална медицина и фармация на кандидат-студентите в МУ-София 2017 г.

Състезателни изпити

Кандидат-студентски изпити 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Подаването на документи за участие в кандидат-студентските изпити по биология на 04.07.2017 г. и химия на 11.07.2017 г. се извършва от 19.06.2017 г. до 12:00 ч. на 30.06.2017 г.

Документите се подават в Национален център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.

Работно време – всеки работен ден
от 8.30 до 16.00 ч. 

Събота
от 9.00 до 14.00 ч.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

1. Такса за участие в  един редовен кандидат-студентски изпит - 70 лв.

2. Такса за участие в два редовни кандидат-студентски изпити - 100 лв.

3. Такса за приемане на документи и участие в класиране от кандидат-студентите, които няма да полагат изпити по биология и химия - 30 лв.

Таксите се заплащат при подаването на документите в Зала № 2 , I етаж на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов, № 15.


Кандидат- студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли 2017 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!
Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:

Биология:     04.07.2017 г.
Химия:          11.07.2017 г.

Учебен отдел на Ректората на МУ- София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „ Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРИ РЕКТОРАТА НА МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УВЕДОМЯВА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ, ЧЕ  АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 17.10.2017 г. РЕШИ:

Утвърждава следния формат на кандидат- студентските конкурсни изпити по биология и химия за уч. 2018/ 2019 г.:
БИОЛОГИЯ- Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
ХИМИЯ- Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Отпада теоретичния въпрос от изпита. Изпитът се състои от решаване на  ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия.

  

Резултати от състезателни изпити

Резултати от предварителен изпит по химия проведен на 02.04.2017 г.

Резултати  от  предварителен изпит по  химия проведен на 02.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 12.04.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад ИВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3   
от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.  

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Биология    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 13.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 18.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г.

 Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по Биология ЛИЧНО  / с документ за самоличност/ на 11.05.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”аКАД иВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3

от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Учебни такси

 Учебни такси

 

Документи и срокове

Записването на новоприетите студенти става лично в Деканатите на съответните факултети:
Медицински факултет – ул. Здраве №2 , СБАЛ „Майчин дом”, ет.2, стая 202, тел. 952-05-22
Факултет по дентална медицина (Стоматологичен факултет) – ул. Георги Софийски №1, ет.2, студентска канцелария, тел. 954-29-09
Фармацевтичен факултет – ул. Дунав №2, ет.2, студентска канцелария, тел.9236-504

Прием на чужденци

Медицински университет-София няма да сключва договори за набиране на студенти за учебната 2017/ 2018 година. Медицински университет-София не е упълномощавал никого да го представлява. Няма официално упълномощени представители на МУ-София.

 

Прием на чуждестранни граждани за обучение в Медицински университет-София

Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по мейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!

Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.
Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.

В Медицински университет-София (МУ-София) чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.

Подготвителна учебна година за български и за английски език се провежда в Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ЦЕОФВС) на МУ-София. Подготвителната учебна година  включва езиково обучение по български и английски език и обучение по биология, химия, анатомия и физиология само за нуждите на езиковото обучение.

Чуждестранни граждани с познания по български или английски език полагат тестов изпит в ЦЕОФВС за определяне нивото на владеене на езика.

Подготвяне на документите:

Всички документи при представянето им в Медицински университет-София (МУ-София) трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен от българското дипломатическо или консулско представителство в страната, от която са издадени документите. При документ легализиран с оригинален апостил издаден от страна по Хагската конвенция или документ, легализиран с печат на Министерството на външните работи, издаден от страна, с която Р България има договор за правна помощ, преводът на български език и заверката му могат да бъдат извършени от българското посолство (консулство) в страната, от която е издаден документът или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Р България. МВнР на Република България не заверява преводи на български език извършени в други страни. Когато документите не могат да бъдат снабдени с оригинален апостил, но са легализирани с печат на Министерството на външните работи на страна, с която Р България има договор за „правна помощ”, издаденият от такава страна документ се признава от българските институции и се нуждае само от превод на български език и заверка на превода.
Във всички други случаи издаденият в чужда държава документ се удостоверява (легализира) съгласно общоприетата практика, според която се изисква документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата го държава, а щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Необходими документи:

1. Регистрационен формуляр (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Копие от дипломата за средно образование. Копието трябва да e с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”. Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата. Копието с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъде преведено на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата. В този случай преводът на български език и заверката на превода могат да бъдат извършени и от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато копието на дипломата за средно образование e издаденo от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език  и за заверка на превода на български език. 
3. Документ издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование, с поставен оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или с поставен печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”. Този документ трябва да бъде преведен на български език, а преводът му трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издаден документът.  Преводът на български език и заверката му могат да бъдат извършени и от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато документът е издаден от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език. 
4. Фотокопие от паспорта (личната карта) със снимката и паспортните данни;
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди дата на  кандидатстването, преведено на български език. Преводът на български език трябва да е заверен от българското посолство (консулство)  в страната, от която е издадено свидетелството. Когато медицинското свидетелство е снабдено с оригинален апостил от страна по Хагската конвенция или има печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за правна помощ, преводът на свидетелството на български език и заверката му могат да бъдат извършени от българското консулство в страната, където е издадено медицинското свидетелство или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато медицинското свидетелство е издадено от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език.
6. Четири (4) снимки.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

Документите за граждани от ЕС и ЕИП и от трети страни се подават лично или чрез упълномощен представител, с пълномощно преведено на български език и заверено по съответния ред.

Лицата, които се прехвърлят от други Медицински Университети, освен посочените по-горе документи трябва да представят и Академична справка, издадена от съответния университет, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академична справка  снабдена с апостил от страна по Хагската конвенция или с печат на Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за правна помощ трябва да е преведена на български език. Преводът на български език и заверката могат да бъдат извършени от българското посолство (консулство)  в страната, от която е издадена Академичната справка или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато Академичната справка е издадена от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език.

Учебни такси за обучение в МУ - София за една академична година:

За обучение в ЦЕОФВС в пълен курс на български език – 3 700 евро.
За обучение в ЦЕОФВС в пълен курс на английски език – 4 800 евро.
За обучение по Медицина и Дентална медицина на български език – 7 000 евро.
За обучение по Медицина и Дентална медицина на английски език – 8 000 евро.
За обучение по Фармация на български език – 5 000 евро.
За обучение по Фармация на английски език – 6 000 евро.
За обучение за ОКС „Бакалавър” на български език – 3 000 евро.
За обучение за ОКС „Бакалавър” на английски език – 4 000 евро.
За обучение в Медицински колеж за „Професионален бакалавър” – 3000 евро.


ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

1. За всички чуждестранни кандидати за студенти, ЦЕОФВС при МУ-София провежда подготвителен курс по биология, химия и английски език в рамките на 5 дни по 4 учебни часа на предмет на ден от 21.08.2017г. до 25.08.2017 г.
2. Подаването на документите става лично или чрез упълномощен представител, с преведено на български език пълномощно, заверено по съответния ред.
3. Приемането на документи на чуждестранни граждани от ЕС и ЕИП, които кандидатстват за студенти в МУ-София се извършва както следва:
     3.1. от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.
     3.2. те могат да преминат подготвителен курс и да се явят на първата изпитна сесия на 26.08.2017г. или да се явят директно на комбиниран изпит на 26.08.2017г. без да са преминали подготвителен курс;
4. Приемането на документи на чуждестранни граждани от трети страни (които не са членки на ЕС и ЕИП) се извършва както следва:
     4.1. от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.,
     4.2. тези от тях, които започват обучението си от първи курс и които имат издадено Удостоверение от МОН и са получили виза „D” могат да преминат подготвителен курс и да се явят на първата изпитна сесия на 26.08.2017г. или да се явят директно на комбиниран изпит на 26.08.2017г. без да са преминали подготвителен курс;
5. Чуждестранните граждани от трети страни, които са подали документи след 01.09.2017 г., но са получили Удостоверение от МОН и виза „D” и са пристигнали в страната до 30.09.2017 г. могат да се явят на допълнителен комбиниран изпит, при група от не по-малко от 12 души, ако има определена дата за допълнителен комбиниран изпит.
6. Чуждестранните граждани от трети страни, които са подали документи след 01.09.2017 г., но не са получили Удостоверение от МОН и виза „D” и не са пристигнали в страната до 30.09.2017 г., записват подготвителна учебна година в ЦЕОФВС.
7. Всички документите се подават в отдел „Учебен” на Ректората на МУ-София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, в НЦОЗА(бивш център по Хигиена), ет. 12, ст. 12 и 15.
8. Подаването на документи става всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 часа до 15,30 часа.
9. Чуждестранните кандидати за студенти в МУ-София, които не преминават подготвителен курс, но чиито документи са одобрени, получават учебно помагало за самоподготовка за комбинирания приемен изпит.
10. След приемане на документите кандидатите полагат комбиниран приемен изпит по английски език, биология и химия с времетраене от 2 астрономически часа.
11. Комбинираните приемни изпити се провеждат както следва:
     11.1. първа изпитна сесия – на 26.08.2017 г. (събота);
     11.2. обявяване на резултатите от първата изпитна сесия – на 30.08.2017 г.;
12. Чуждестранните кандидати, които са подали документите си между 18.08.2017 г и 08.09.2017 г. могат да се явявт на:
     12.1. втора изпитна сесия – на 09.09.2017 г. (събота);
     12.2. обявяване на резултатите от втората изпитна сесия – на 11.09.2017 г.
     12.3. обявяване на общото класиране на кандидатите явили се на комбинирания приемен изпит – 12.09.2017 г.
13. Комбинираният приемен изпит се счита за успешно положен само тогава, когато и по трите предмета (английски език, биология и химия) изпита е преминат успешно. Във всички други случаи изпита не се зачита за успешно положен.
14. Неуспешно положилите комбинирания приемен изпит, както и неуспелите да се класират кандидати, записват подготвителна учебна година в ЦЕОФВС.
15. Начало на учебната година за студентите, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация започва от 16.10.2017 г.
16. Чужди граждани, които кандидатстват за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София и владеят писмено и говоримо български език, полагат комбиниран изпит по български език и устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” на 09.09.2017 г. Начало на учебната година – 11.09.2017 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ
В МУ-СОФИЯ ОТ ДРУГИ ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ
УЧИЛИЩА ОТ СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

17. Всички необходими документи за прехвърляне заедно с Академичните справки се подават в отдел „Учебен” на Ректората на МУ-София, намиращ се в НЦОЗА (бивш център по Хигиена), бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, етаж 12, ст. 12 и 15 в срок до 18.08.2017 г.
18. Академичните справки се подават заедно с другите документи за прехвърляне. След подаване на документите за прехвърляне допълнително представяне на Академични справки не се допуска. Допълнително представени справки не се приемат и не се разглеждат.
19. Всички подадени документи и академични справки се изпращат по опис с придружително писмо до съответните Декани на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет съответния прехвърлящ се студент.
20. При положително становище от Декана на съответния факултет и определен курс на приемане:
     20.1. ако кандидатите, прехвърлящи се в МУ-София от Медицински университет от страната имат запазени студентски права, до началото на учебната година, отдел „Учебен” на Ректората издава заповед за записване на прехвърлящият се студент в определения от Декана на съответния факултет курс.
     20.2. ако кандидатите, прехвърлящи се в МУ-София от Медицински университет от страната са със загубени студентски права, задължително се записват за участие в комбинирания изпит на 26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. При желание те могат да изкарат 5 дневния подготвителен курс по биология и химия, който се провежда от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
     20.2.1. При успешно положен комбиниран изпит, до началото на учебната година от отдел „Учебен” на Ректората при МУ-София се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс.
21. Кандидатите, които се прехвърлят в МУ-София от Медицински университет от чужбина, задължително се записват за участие в комбинирания изпит на 26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. При желание те могат да се включват в 5 дневен подготвителен курс по биология и химия, който се провежда от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
     21.1. При успешно положен комбиниран изпит до началото на учебната година от отдел „Учебен” на Ректората при МУ-София се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс.
22. След началото на учебната година не се приемат и не се разглеждат документи за прехвърляне и не се извършва прехвърляне на студенти от други висши медицински училища от страната и чужбина.

ЦЕНИ И ТАКСИ

23. При подаване на документите чуждестранните студенти заплащат следните такси:
     23.1. За подаване на документи и получаване на учебно помагало за самоподготовка за комбинирания приемен изпит, се заплаща в касата на Ректората на МУ-София такса от 80 (осемдесет) лева.
     23.2. За подготвителен курс от 40 учебни часа по биология и химия в касата на Ректората на МУ-София се заплащат по 300 (триста) лева на предмет или общо 600 (шестстотин) лева за подготвителния курс.
     23.3. За полагане на комбиниран приемен изпит по биология, химия и английски език в касата на ЦЕОФВС се внася такса в размер на 400 (четиристотин) лева.

НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

24. Медицински университет-София няма да сключва договори за набиране на студенти за учебната 2017/ 2018 година. Медицински университет-София не е упълномощавал никого да го представлява. Няма официално упълномощени представители на МУ-София.


За да свалите "Декларация" натиснете ТУК

Download "Declaration" click HERE

За да свалите "Регистрационен формуляр"- български натиснете ТУК

Download Registration form - Bulgarian language click HERE

За да свалите "Регистрационен формуляр"- английски натиснете ТУК

Download Registration form - English language  click HERE