Следдипломно обучение

НА МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И СПЕЦИАЛИСТИ С МЕДИЦИНСКО И НЕМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Следдипломното обучение се провежда по ред и условия, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването
Следдипломното обучение включва:
• специализация
Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми за определен срок, която приключва с полагане на изпит пред държавна изпитна комисия.
• продължителна квалификация
Продължителната квалификация е непрекъснато обучение след придобиването на правото за упражняване на професия. Под формата на курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност, програми за дистанционно обучение. За продължителна квалификация се счита и участието в семинари, конгреси, конференции, симпозиуми и др.

 

Специализация

Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в Медицински университет - София

С Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се определя номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването и се уреждат условията и реда за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Номенклатурата на специалностите определя и сроковете на обучение за придобиване на специалност.

МУ-София е акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация висше училище. Съгласно Наредба № 34 МУ-София провежда теоретичното, а по някои специалности и практическото обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

Отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ-София организира, регистрира, провежда и контролира обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на български граждани

Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”.

Специалност могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата и работят по тази специалност в системата на здравеопазването.

Според финансирането, обучението на специализанти се осъществява на следните видове места:
1. финансирани от държавата;
2. срещу заплащане;
3. заемани по реда на чл. 20;
4. финансирани от друг източник;
5. за чужденци.

Стойността на теоретичното и практическото обучение, както и съотношението на стойностите на теоретичното и практическото обучение за един месец се определят със заповед на Министъра на здравеопазването.

Записването се извършва в МУ-София, а обучението се провежда както от висшето учелище, така и от лечебни заведения, акредитирани за провеждане на практическо обучение за конкретна специалност.
Не може да се извършва записване и провеждане на обучение за придобиване едновременно на повече от една специалност.

Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария се приемат за обучение за придобиване на специалност при условията и по реда, определени за българските граждани.

Лицата с двойно гражданство, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани и не могат да провеждат обучение на места за чужденци.

Прием на специализанти

МУ-София обявява в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им със Заповед на Министъра на здравеопазването.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурс е 30 дни преди провеждането им.

Записването за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се извършва на основание класиране на конкурсен изпит.

Конкурсният изпит се обявява на основание заповед на Министъра на здравеопазването, за утвърждаване броя на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности.

Конкурсът се обявява, организира и провежда от Отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ-София.
Конкурсният изпит е писмен, анонимен и e с продължителност четири астрономически часа.

За участие в конкурс кандидатите подават в отдел „СДО и УБК” - Ректорат молба, придружена от следните документи:

1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
2. препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите когато кандидатът е немедицински специалист с висше образование и работи съответната специалност в системата на здравеопазването.
3. копие на удостоверение за признаване на професионална квалификация, когато дипломата е издадена в друга държава, в случаите по чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето;
4. удостоверение за членство в съответната съсловна организация, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба № 34.
5. Договор за спонсорство, в случаите когато се кандидатства за места, финансирани от друг източник.

За участие в конкурса за записване за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, кандидатите внасят в касата на Ректората на МУ-София такса, определена със Заповед на Ректора на МУ-София.

Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни лечебни заведения, провеждащи практическото обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Провеждане на държавен изпит за придобиване на специалност

До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез упълномощено лице молба до Ректора на МУ-София.

За допускане до държавен изпит, специализантите подават молба, както следва:
- от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май 
- от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.

Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.

Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.

Небходими документи за допускане до държавен изпит за придобиване на специалност

1. молба по образец;
2. книжка за специализация;
3. документ, удостоверяващ професионален стаж. Препис извлечение от трудовата книжка с отразени дати  и заемани длъжности. Специализантите, които са се обучавали на места срещу заплащане представят служебна бележка от лечебното заведение, в което е провеждано практическото обучение, че нямат финансови задължения;
4. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
5. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
6. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато обучението е провеждано на място срещу заплащане;
8. Нотариално заверено копие на дипломата за висше образование.
9. Нотариално заверено копие на диплома или свидетелство за придобита друга специалност (ако има такава);
10. Един брой снимка с размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността;
11. Два броя пощенски пликове с точен адрес за кореспонденция, включително и пощенски код;
12. Документ за платена такса за явяване на държавен изпит за специалност в размер на 150 лв.

Специализация на чужди граждани

За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, които отговарят на следните условия:

1. владеят български език и професионалната терминология на български език и имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионална квалификация в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
2. владеят български език и професионалната терминология на български език и успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето.

Чужденците, които желаят да специализират в МУ-София подават в отдел „СДО и УБК” - Ректорат следните документи:

1. молба по образец;
2. автобиографична справка;
3. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;
4. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето, издаден от Министерство на образованието и науката;
5. удостоверение за признаване на професионална квалификация или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето.
6. заверено копие от дипломата за висше образование;
7. един брой снимка размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността.

Документите, които са издадени в чужбина трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.

Чужденците, кандидати за обучение за придобиване на специалност, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.

Държавните изпити за чуждите граждани се провеждат от комисии, утвърдени от Министъра на здравеопазването в срок до 3 месеца след изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план.

Права, произтичащи от призната специалност на чуждите граждани се признават от датата на издаването на свидетелството, но не по-късно от един месец след успешното полагане на държавния изпит.

 

Високоспециализирани дейности в медицината

 
Отдел”СДО и УБК” при Ректората на Медицински университет-София организира и регистрира изпълнението на учебните програми за обучение по високоспециализирани дейности в медицината.
Обучението се провежда по единни учебни програми утвърдени от Ректора на МУ-София.
Изпълнението на учебните програми се извършва в университетските болници, с които Медицински университет-София има сключен договор.
На основание решение на Академичния съвет и Заповед № РК 36-157/28.07.2005 г. на Ректора на МУ-София е утвърдена такса в размер на 30 лв. за един учебен ден, съобразно учебната програма.
На завършилите обучението и положили изпит пред комисия определена от Ректора на МУ-София, отдел”СДО и УБК”, издава свидетелство за придобита правоспособност по съответната високоспециализирана дейност.
 
 

Продължаващо обучение

 

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И  АСОЦИИРАНИТЕ  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА  2015 ГОДИНА  НАТИСНИ ТУК

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

За да видите "ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И  АСОЦИИРАНИТЕ  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА  2014 ГОДИНА" натиснете ТУК

 

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2013 ГОДИНА

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И  АСОЦИИРАНИТЕ  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА  2013 ГОДИНА  НАТИСНИ ТУК

Продължителна квалификация

                                      
Продължителната квалификация на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването е непрекъснат процес, започващ от момента на придобиване на правоспособност и продължава до приключване на професионалната дейност.
Реда и условията за провеждане на продължителната квалификация са посочени в Наредба № 31/28.06.2001 год. за следдипломно обучение, както и Заповед № РД 09-362/16.06.2004 год. на Министъра на здравеопазването.
Факултетите на Медицински университет-София, организират и провеждат продължителна квалификация за лекари, стоматолози и фармацевти и немедицински висши специалисти от системата на здравеопазването.
Отдел”СДО и УБК” при Ректората на МУ-София организира курсове и индивидуални обучения за специалисти  и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.  Ежегодно се изготвя и утвърждава от Ректора на МУ-София, план-разписание, което се изпраща до главните сестри на лечебните заведения в страната.
Заявки за участие в тематичните курсове и индивидуални обучения се приемат в Сектор”Специалисти и бакалаври”. Одобрените кандидати получават карта направление за включване в желания курс, с всички подробни указания (база за обучение, час на явяване, такса и др.), най-късно един месец преди започване на курса.
Курсовете и индивидуалните обучения се провеждат срещу заплащане. Таксите се определят с решение на Академичния съвет на МУ-София. На завършилите различна форма на продължителна квалификация се издава удостоверение.