> Проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно

На 24.04.2017 г. Медицински университет София  сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България" за изпълнението на проект: № BG16RFOP001-3.003-0013-C01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“.  Проектът се изпълнява от Медицински университет София, а общата му стойност възлиза на 6 423 077,12 лв., и е с продължителност - 12 месеца.

> Презентация на проекта


На 11.05.2017 г. Медицински университет София  в гр. Враца се проведе  кръгла маса – представяне на Проект № BG16RFOP001-3.003-0013-C01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България".

> Кръгла маса - представяне
> Презентация


Отразяване на събитието от различни медии:

https://youtu.be/pYUYD_NSmcE

https://dariknews.bg/regioni/vraca/s-nad-6-mln.-lv.-vraca-shte-izgradi-naj-moderniia-universitetski-filial-v-stranata-2022925

http://modernavratza.com/s-nad-6-mln-lv-vraca-shte-izgradi-nay-moderniya-universitetski-filial-v-stranata_21397.html#.WRV2VtLyiUk

http://bnr.bg/vidin/post/100829879/universitetski-filial-vav-vraca-shte-bade-obnoven-s-6-miliona-leva

http://www.kmeta.bg/vraca-stava-universitetski-centur-ot-novo-pokolenie

 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място““  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.