Функция

Академичният съвет /АС/ е колективен орган на управление на университета. АС се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.

АС има следните правомощия:
1. Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение
2. Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета
3. Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.
4. Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.
5. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти
6. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София
7. Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност
8. Определя структурния състав на ОС на МУ-София
9. Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му
10. Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори
11. Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации
12. Приема и контролира общия бюджет на МУ-София
13. Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена
14. Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на МУ-София
15. Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза”
16. Избира извънредни професори и извънредни доценти
17. Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на МУ-София, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи
18. Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на МУ-София, която включва и проучване на студентското мнение
19. Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав
20. Взема решение за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО
21. Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.