АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Академичният Съвет е колективен орган на управление на Медицинския Университет.

Академичния Съвет се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.

            

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

МАНДАТ 2016- 2020 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:

1. Акад.проф.д-р В. Митев
2. Чл.кор.проф.д-р  И. Митов            
3. Проф.д-р В. Маринова            
4. Проф.д-р Р. Гърчев            
5. Проф.д-р Е. Воденичаров            
6. Проф.д-р О. Георгиев                
7. Проф.д-р Г. Начев                
8. Проф.д-р Л. Стоянова-Митева        
9. Проф.д-р А. Савов           
10. Проф.д-р С. Захариева            
11. Проф.д-р И. Петкова                
12. Доц.д-р К. Ангелов            
13. Проф. д-р В. Хаджидеков            
14. Проф.д-р Д. Хинова- Палова        
15. Гл.ас.д-р С. Календерова- Вълкова
16. В. Кирков    - студент                
17. С. Тъмнев     - студент                     
18. Д-р В. Пейчева    Докторант

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

1. Проф.д-р А. Филчев
2. Проф.д-р М. Пенева
3. Проф.д-р М. Рашкова
4. Проф. д-р Р. Угринов
5. Проф.д-р Х. Попова
6. Доц.д-р Ж. Павлова
7. Д-р С. Янчева   
8. А. Йълмаз - Студент

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

1. Проф.д-р Н.  Данчев
2. Проф. Н. Ламбов
3. Проф. А. Златков
4. Проф. И. Дойчинова            
5. Проф. И.  Йонкова    
6. Проф. В. Петкова-Димитрова            
7. Проф. М. Димитров            
8. М. Вълчева - Студент

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

1. Проф.д-р Ц. Воденичаров
2. Проф. М. Александрова
3. Проф.д-р К. Любомирова
4. Проф.д-р Т. Златанова, дм       
5. Доц. д-р А. Янакиева        
6. Ас.Т. Димитров
7. Р. Маркова - студент

Медицински колеж „Й. Филаретова”- София:

1. Проф.д-р В. Петков

Функция

Академичният съвет /АС/ е колективен орган на управление на университета. АС се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.

АС има следните правомощия:
1. Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение
2. Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета
3. Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.
4. Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.
5. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти
6. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София
7. Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност
8. Определя структурния състав на ОС на МУ-София
9. Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му
10. Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори
11. Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации
12. Приема и контролира общия бюджет на МУ-София
13. Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена
14. Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на МУ-София
15. Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза”
16. Избира извънредни професори и извънредни доценти
17. Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на МУ-София, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи
18. Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на МУ-София, която включва и проучване на студентското мнение
19. Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав
20. Взема решение за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО
21. Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.

Заседания на Академичен съвет

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                                                                                   

             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Информация за текущата кандидат- студентска  кампания за прием на български и чуждестранни студенти в МУ- София за уч. 2018/ 2019 г.

             Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм

4. Информация за жалба от проф. д-р Л. Катрова / ФДМ / до МОН и резултати от извършената проверка.

            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Информация за постъпила Нотариална покана от Фирма „Студиум“ ООД във връзка с претенции  за причинени вреди поради прекратяване на договора за обучение на студенти в Център за предклинично обучение в Киасо,  Конфедерация Швейцария.  

           Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

 6. Други          


Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.                 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм 

2. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                          
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Утвърждаване на броя на българските студенти, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал / за учебната 2018/ 2019 г.                       
           Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

4. Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат-студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за учебната 2018/ 2019 г.                       
           Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

5. Приемане на Доклад – самооценка за институционална акредитация на МУ- София  и доклад за изпълнение на препоръките от предходна акредитация.                       
          Докл: Проф. В. Петкова, дфн

6. Приемане на Доклад- самооценка за програмна акредитация по професионално направление 7.5. Здравни грижи на ОКС „Бакалавър“ на специалност от регулираните професии „Лекарски асистент“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.                       
         Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Приемане на Доклади – самооценка за програмна акредитация на докторски програми в Медицински факултет.                       
         Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 8. Приемане на предложения за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2018/ 2019 г.                       
         Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

9. Утвърждаване на предложенията за извършване на разходи по проектите на Съвета по медицинска наука, на докторантите и с Фонд „Научни изследвания“, с оглед определяне на прогнозните стойности съгласно  ЗОП и липса на промени в нормативната уредба.                        
        Докл. Проф. В. Петкова, дфн

10. Други


                                                   

Уведомяваме Ви, че на 03.05.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разглеждане на резултати от проведено Общо събрание на ЦЕОФВС относно избор на Ръководител.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Преобявяване на неусвоени места за докторанти по докторски програми от план- прием 2017/ 2018 г.
            Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
6. Други


Уведомяваме Ви, че на   17.04.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2.  Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4.  Други


Уведомяваме Ви, че на 27.03.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2.  Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.                       
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                            
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Приемане на инвестиционна програма на МУ- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Утвърждаване на предложенията за носители на наградните знаци на МУ- София.    
          Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
6. Увърждаване класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София - “Грант-2018” и “Млад изследовател-2018”.
          Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
7. Разглеждане на постъпило предложение от Медицински факултет по т. 7. I Разни, в Протокол № 17 от 26.10.2017 г.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Утвърждаване  на „Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при МУ- София“
          Докл: В. Кирков – Председател на СС
9. Други


Уведомяваме Ви, че на 25.01.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Становище на Контролния съвет на МУ- София относно законосъобразността на проведеното Общо събрание на МУ- София на 12.12.2017 г.
          Докл:  Проф. д-р З. Савова, дм
          Председател на КС

2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.
          Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
3. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2017 г.
          Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
4. Приемане уточнения бюджет на Медицински университет - София към 31.12.2017 г.
          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
5. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет - София за 2018 г.
          Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
6. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет - София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2018 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2018 г.
          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
7. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.                                   
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
9. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                                     
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
10. Разни


Уведомяваме Ви, че на 05.12.2017 г. /вторник/ от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане  на Отчет на Ректора за  дейността на МУ- София за едногодишния период.    
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройството и дейността на МУ- София, съгласно препоръките в Одитния доклад на МОН.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн и
          М. Гинзерова- гл. юрисконсулт
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.                        
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Утвърждаване на класиранията и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2017“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2017“.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн
7. Приемане на Доклади- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна акредитация на докторски програми.                    
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн
8. Утвърждаване на предложенията за държавни изпитни комисии за специалност за
2018- 2020 г. на МУ- София.
          Докл: Проф.д-р Р. Угринов, дмн
8. Разни


Уведомяваме Ви, че на   17.10.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01.11- „Ден на народните будители“ и във връзка с 08.11.2017 г.- честване на 100-годишнина на МУ- София, съгласно чл.19, Раздел I, ал. (2) от ОВПРЗ на МУ- София и утвърждаване на еднократна „Коледна добавка“ в съответствие с чл.19, Раздел III от ОВПРЗ на МУ- София.
          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

2. Обявяване на Конкурси „ГРАНТ- 2018“  за преподаватели на основен трудов договор в основните звена на МУ- София и  за преподаватели в Университетските болници и на Конкурс „Млад изследовател- 2018“  за докторанти.
         Докл: Проф. В.Петкова, дфн

3. Избор на носители на награден знак „Signum laudis pro scientiae meritis“ за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Грант-2014“ и „Грант-2015“ и носители на грамота за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Млад изследовател- 2014“ и „Млад изследовател- 2015“.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн

4. Приемане на Доклади- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна акредитация на докторски програми.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн

5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
           Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
           Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Актуализиране на такси за СДО и утвърждаване на такса за обучение на чуждестранни специализанти- граждани от страни извън ЕС и ЕИП за специалностите в структурите на МУ- София.  
           Докл: Проф.Р. Угринов, дмн

9. Разглеждане предложения за национални консултанти на МУ- София за МЗ.
           Докл: Проф.Р. Угринов, дмн

10. Утвърждаване на формата на кандидат- студентския изпит по биология и химия за български граждани за уч. 2018/ 2019 г.
           Докл: Проф.д-р Т. Златганова, дм

11. Разни


Уведомяваме Ви, че на 19.09.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Приемане на Доклад- самооценка за изпълнение на препоръките, посочени в Решението на Акредитационния съвет на НАОА за институционална акредитация на МУ- София, в рамките на 4-годишния следакредитационен период.

                      Докл: Проф. В.Петкова, дфн
2. Приемане на Доклад- самооценка за прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав на МУ- София, в рамките на 4-годишния следакредитационен период.

                     Докл: Проф. В.Петкова, дфн
3. Приемане на актуализирани промени  за общите ВПРЗ на МУ- София.
                    Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                    Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                    Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                    Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни


Уведомяваме Ви, че на   25.07.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане на промени и допълнения в „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2017/ 2018 г.“
                        Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
2. Обсъждане на промени и допълнения в „Правилник за устройството и дейността на МУ- София“
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Разни


Уведомяваме Ви, че на   06.07.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

    1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    2. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    4. Представяне на състава и дейността  на Асоциациата на студентите по медицина в България  / АСМБ /.
                            Докл: Председателя на АСМБ.

    5. Разни


Уведомяваме Ви, че на 06.06.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

    1. Отчет на резултатите от предварителните изпити по биология и химия от КСК- 2017 г. и утвърждаване на броя на българските студени, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал./.
                            Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
    2.Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат-студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за учебната 2017/ 2018 г.
                             Докл. Проф. д-р Т. Златанова, дм
    3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в ПУРПНСЗАД  в МУ- София във връзка със становището на Одитния доклад на МОН.
                            Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    4. Обсъждане на предложения за извършване на разходи по проектите на Съвета по медицинска наука с оглед на ЗОП.                           
                           Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    5. Обсъждане на предложения, за извършване на разходи по проектите  на МОН- „Фонд за научни изследвания“с оглед на ЗОП.                                    
                           Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    6. Преобявяване на неусвоени  докторантури от план- приема за 2016 г.
                            Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    7.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    8. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    9. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    10. Разни


Уведомяваме Ви, че на  25.04.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Утвърждаване  на правила  и срокове за прием на чужди граждани  от ЕС и ЕИП и от трети страни за студенти в Медицински университет- София за учебната 2017/ 2018 г.
                            Докл: Проф. д-р Т. Златанова, дм
2. Обсъждане на възможността за утвърждаване на длъжност „преподавател“ за нехабилитирани лица в МФ, ФДМ и ФФ.
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм   
5. Разни


Уведомяваме Ви, че на  21.03.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на Отчет на Ректорското ръководство от встъпването в длъжност Ректор на МУ- София до настоящото Общо събрание.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                             Докл. Проф. В. Петкова, дфн
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни


Уведомяваме Ви, че на  21.02.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Медицински университет – София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Утвърждаване на предложения за прием на студенти и докторанти за уч. 2017/ 2018 г. и оповестяване резултатите от среща между ЦИОО при МОН и представители на МУ- София от проверка и анализ на данните в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН във връзка с предстоящи корекции по бюджета.
                                Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм
3. Утвърждаване на предложенията за определяне на размера на таксите за кандидатстване и обучение на български и чуждестранни студенти за уч. 2017/ 2018 г.
                                Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Доклад на Председателя на комисията във връзка с честванията на 100 годишнината  на МУ- София и мероприятията  по честването на патронния празник – 7 април.
                                Докл:Акад.проф.д-рВ. Митев,дм, дбн
8. Отчети за изпълнение на препоръките по Одитните доклади на МОН.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова, дм и
                                Проф. В. Петкова, дфн

9.Разни


Уведомяваме Ви, че на  26.01.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Приемане уточнения бюджет на Медицински университет - София към 31.12.2016 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
2.Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2016 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
3. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет - София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2017 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2017 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
4.Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет - София за 2017 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Обсъждане на препоръките в Констативен протокол от проверка на МОН по Заповед
№ РД09-1512/ 06.10.2016 г., изменена със Заповед № РД 09-1553/ 12.10.2016 г. и Заповед № РД  09-1558/ 12.10.2016 г.и одобряване на изготвения План за действие по препоръките.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9. Разни                        
                                                                                Р  Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на  20.12.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на препоръките в Одитен доклад   №8007-59/ 27.09.2016 г. на МОН в съответствие с междинните срокове от Планът за действие.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Приемане на предложенията за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
                            Докл: Проф.д-р Т. Златанова
3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Избор на комисия за  организацията на тържествата по случай 100- годишният юбилей на МУ- София.
                        Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни    

                            Р  Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на  22.11.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на Мандатната програма на Ректора на МУ- София за мандат 11.10.2016 г. - 14.04.2020 г.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Предложения и разчети за бонуси за Деня на народния будител / 01 ноември / и за изплащане на Коледна добавка на преподавателите и служителите на МУ- София.
                            Докл: Проф.Кр. Маркова, дм

3. Обсъждане и утвърждаване на План за действие по Одитния доклад на МОН.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Разни    

                            Р Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на 25.10.2016 г. /вторник/ от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет – София относно резултатите от проверка на законосъобразността на изборът на Ректор от проведеното Общо събрание на 11.10.2016 г., съгласно чл.45 , ал. 2 т. 1 от Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
                            Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

2. Промени в структурата и състава на Заместник - ректорите на МУ- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разни    

                            Р  Е К Т О Р:     Проф.д-р В. Златков, дм

Информационни материали: 

Решения

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 26.06.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 03.05.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 17.04.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 27.03.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.01.2018 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 15.12.2017 г. протокол  № 20 от конферентното гласуване на членовете на АС на МУ- София

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 05.12.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 17.10.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 19.09.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.07.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 06.07.2017 г.

> Протокол № 14 от конферентно гласуване на членовете на АС от 15.06.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 06.06.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.04.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 21.03.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 21.02.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 26.01.2017 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 20.12.2016 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 25.10.2016 г.

> Решения от заседание на АС на МУ-София от 22.11.2016 г.