Европейски проекти

> Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета

 Схема BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

              

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0036

„Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“

Обща цел на проекта е да подобри качеството на обучение в Медицински университет-София в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Специфичните цели са:

  • Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериите  в рейтинговата система.
  • Надграждане на съществуващата система за управление на качеството в МУ-София и сертифицирането и съгласно ИСО 9001/2008
  • Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София

Политика по качество

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Управление и отчитане на проекта

Дейност 2: Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с  критериите на Рейтинговата система

Дейност 3: Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София.

Дейност 4: Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и академичния състав в МУ-София в съответствие с международен стандарт ИСО 9001/2008

Дейност 5: Издаване на сертификат за съответствие на въведената система за управление с международен стандарт EN ISO 9001: 2008

Дейност 6: Визуализация на проекта

Дейност 7: Одит на проекта

Целева група:

- студенти

-  преподаватели 

- административен персонал

Очакван ефект върху целевите групи :

Медицински университет-София  има необходимост от усъвършенстване на  система за управление за да се повиши качеството на предлаганите услуги, което е главната цел и мисия на учебното заведение. Медицински университет-София ще осигури устойчивост на резултатите по проекта чрез поддържане на въведения международен стандарт, постоянен анализ и актуализиране на учебните програми, въвеждане на нови възможности за реализация на студентите и усъвърщенстване на интегрираната информационна система.Периодично проследяване на съответствието на обучение с потребностите на пазара на труда.

С реализацията на настоящия проект ще бъдат удовлетворени потребности и подобрени предлаганите образователни услуги за всички от целевата група: студенти, преподаватели и служители. 

  • Студенти- с реализацията на проекта ще се създадат повече възможности за кариерно развитие и участие в стажове.Също така ще се измерва удовлетвореността на студентите от обучението за да бъдат предприемани своевременни действия за отстраняване на неуредици в университета.Информационната система ще улесни студента, тъй като ще представи възможност за достъп до неговите ресурси по интернет.
  • Преподаватели- на база системата за управление на качеството ще е възможно прецизно да се следи за нивото на обучение в МУ-София и за развитието на учебните програми.Отговорността ще бъде ясна и с дефиниран обхват.Интегрираната информационна система ще улесни преподавателския състав, като им даде възможност за изготвяне на различни по вид справки и извлечения онлайн.
  • Административен персонал- дигитализирането на процесите в МУ-София значително ще оптимизира дейностите по обслужването на учебния процес.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд.

Обща сума по проекта : 499 326,80 лв

Начало на проекта: 18.07.2013 г. 

Продължителност: 17  месеца 

Ръководител на проекта:Чл.кор.Проф.д-р Ваньо Митев-Ректор на МУ-София


> ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Проект „Въвеждане на  дистанционно обучение по обществено здраве“ с рег.№ BG051PO001-4.3.04-0069
Факултет по обществено здраве при Медицински университет-София
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

ПОКАНА
от проф. д-р Каролина Любомирова
Зам.ректор на МУ-София
Координатор на проект:
„Въвеждане на  дистанционно обучение по обществено здраве“

Уважаеми преподаватели и студенти на МУ-София,

Бих искала да Ви поканя на заключителната конференция по проект  „Въвеждане на  дистанционно обучение по обществено здраве“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която ще се проведе на 30.10.2014г. във Факултета по обществено здраве на МУ-София, София, ул.Бяло море 8, поликлиничен блок,  зала 8.
Проектът  се реализира изключително успешно като чрез тази иновативна форма бяха разработени електронни модули и обучени над 1300 студента.
За екипа на управление на проекта ще бъде чест да присъствате на събитието.

 


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ е бенефициент по сключен Договор BG051PO001-4.3.04-0069/05.11.2012 г., проект  „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, който се изпълнява от ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ.

Проектът е на стойност 288 394,26 лева и е финансиран  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с продължителност на проекта 24 месеца.

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

> Приключва проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София” на Медицински университет-СОФИЯ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

 


 

Заключителни дейности по проект "Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София" по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2012)”

 Заключителни дейности по проект "Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София" ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, ОПЕРАЦИЯ 1.1: Социална инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2012)”

На 05 февруари 2013 г. ще се проведе заключителна пресконференция в гр.София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, сградата на НЗОЗА, етаж 12, зала 6  от 13,30 часа, във връзка с публичност и информиране по проект: „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София” по договор № BG161PO001/1.1-07/2009/012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 – 2013), схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации" на ОП"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"2007-2013г.

Стойността на проекта е 3 319 441,75 лв. от които 85% в размер на 2 821 525,49 лв. са безвъзмездно финансиране от ЕС чрез ЕФРР,  10 % в размер на 331 944,18 лв. са  съфинансиране от държавния бюджет на Република България и 5% в размер на 165 972,08 лв. са собствен принос на бенефициента.

Начало на проекта – 02.06.2010 г., край на проекта – 06.02.2013 г.

Целта е запознаване с енергоспестяващите мерки, които са изпълнени по този проект в три сгради на МУ-София: „Медицински факултет-Предклиничен университетски център”, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” и Централна медицинска библиотека, доставка на оборудване с цел модернизация и дегитализация на библиотечния фонд на Централна медицинска библиотека при МУ-София и изпълнените мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

На пресконференция ще присъстват:

Ректора на МУ-София-чл.кор.проф.д-р Ваньо Митев, дм,дбн,

Гл.секретар на МУ-София- проф.д-р Алексей Алексеев, Зам.декана на МФ при МУ-София- проф.Иван Митов, Директора на МК”Й.Филаретова”- г-н Вихрен Петков и Директорката на ЦМБ –   д-р Тачева, Юрисконсулт на МУ-София- г-жа Мариела Гинзерова.

Ръководителя на проекта - инж.Симона Манолова и екипа по управление и изпълнение на проекта : координатор- г-жа Марта Генсузова, финансов експерт-г-жа Красимира Маркова, технически експерт- инж. Добрин Нешев и отговорници на сградите- инж. Бойка Стефанова, инж. Снежанка Перчеклийска и инж. Веселин Дичев.

Поканени са представители на фирмите-изпълнители на видовете дейности предмет на изпълнение на проект ”Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София”
Ръководителя на УО на ОП”Регионално развитие”, ГД ”Регионално Развитие”- г-жа Деница Николова и  Началника на  Регионален отдел „Югозападен район”, ГД”РР”- г-жа  Илиана Георгиева.
Поканени са журналисти от столични ежедневници, радия и телевизии.

> Проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно

На 24.04.2017 г. Медицински университет София  сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България" за изпълнението на проект: № BG16RFOP001-3.003-0013-C01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“.  Проектът се изпълнява от Медицински университет София, а общата му стойност възлиза на 6 423 077,12 лв., и е с продължителност - 12 месеца.

> Презентация на проекта


На 11.05.2017 г. Медицински университет София  в гр. Враца се проведе  кръгла маса – представяне на Проект № BG16RFOP001-3.003-0013-C01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България".

> Кръгла маса - представяне
> Презентация


Отразяване на събитието от различни медии:

https://youtu.be/pYUYD_NSmcE

https://dariknews.bg/regioni/vraca/s-nad-6-mln.-lv.-vraca-shte-izgradi-naj-moderniia-universitetski-filial-v-stranata-2022925

http://modernavratza.com/s-nad-6-mln-lv-vraca-shte-izgradi-nay-moderniya-universitetski-filial-v-stranata_21397.html#.WRV2VtLyiUk

http://bnr.bg/vidin/post/100829879/universitetski-filial-vav-vraca-shte-bade-obnoven-s-6-miliona-leva

http://www.kmeta.bg/vraca-stava-universitetski-centur-ot-novo-pokolenie

 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място““  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.