СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание 29.11.2017 г.

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София, приет и утвърден от Академичния съвет на 26.05.2015г., и във връзка с постъпило писмо от г-н Видин Кирков – Председател на Студентския съвет

С В И К В А М

Общо събрание на Студентския съвет на 29.11.2017г /сряда/, с време за регистрация от 17,30 до 18,00часа и с начален час на Събранието 18,00часа, в III-та аудитория на Предклиничния учебен център, ул. Здраве №2 при следния дневен ред:
1. Връчване на награди за принос към дейността на Студентския съвет;
2. Доклад на Председателя на СС – г-н Видин Кирков, от встъпването му в длъжност до настоящия момент;
3. Изменения и допълнения на ПУДСС към МУ-София;
4. Избор на членове на Изпълнителния съвет и Контролна комисия;
5. Разни.